Dyk ned i tallene

Vores artikler præsenterer hovedresultater af DREAMs arbejde. Beskrivelserne er målrette alle med interesse for samfundsøkonomisk analyse.

I vores grundfremskrivninger giver vi vort bedste bud på den fremtidige udvikling inden for makroøkonomi, demografi, uddannelsesniveau, arbejdsmarkedstilknytning mv.

Nedenfor præsenteres grundfremskrivningernes hovedresultater. Desuden gives en overordnet beskrivelse af den i hvert tilfælde anvendte fremskrivningsmetode.

Langsigtet økonomisk udvikling

Fremskrivningen har hovedfokus er på den offentlige sektors indtægter og udgifter. De offentlige udgifter fremskrives under forudsætning af, at det nuværende serviceniveau opretholdes. Indtægterne vurderes under uændrede skattesatser.

Resultatet af fremskrivningen kan opsummeres ved den finanspolitiske holdbarhedsindikator. Denne udtrykker kort fortalt, hvorvidt de forventede, fremtidige offentlige indtægter er tilstrækkelige til at dække de ventede udgifter. DREAM vurderer, at finanspolitikken er overholdbar svarende til et permanent årligt budgetoverskud på 31 mia. kr. Dette skyldes offentlige overskud på langt sigt.

Størrelsen af den danske befolkning

Vi bliver fortsat flere danskere. Den samlede befolkning vokser dels på grund af en positiv nettoindvandring - dvs. at der forventes en større indvandring end udvandring - og dels på grund af et positivt fødselsoverskud - dvs. antallet af fødte dominerer antallet af døde.

Siden midt i 1990’erne er den gennemsnitlige levetid i Danmark steget betydeligt, da dødeligheden blandt de ældre har været faldende. Denne tendens ventes at fortsætte de kommende årtier, hvilket er medforklarende til de stigende befolkningsstørrelse. Befolkningsudviklingen betyder, at ældre vurderes at udgøre en betydeligt større andel af den samlede danske befolkning fremover.

Uddannelsesniveauet øges fremadrettet

Udviklingen i befolkningens uddannelsesniveau vurderes ved at fortsætte den studieadfærd, som observeres historisk.

Da uddannelsesadfærden er tilnærmelsesvis uændret fremover, bestemmes antallet af studerende på forskellige uddannelsestyper hovedsageligt af den demografiske udvikling.

Fremover vurderes en større andel af befolkningen i den arbejdsduelige alder at have en videregående uddannelse. Uddannelsesniveauet øges, når veluddannede unge erstatter ældre, som har lavere uddannelsesniveau.

Studieadfærd og uddannelsesniveau

Arbejdsstyrken øges trods demografisk modvind

I vores fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning vurderes det, hvor mange som fremadrettet er i arbejde, er ledige, er nedslidte og hvor mange, der er gået på pension.

De kommende år forventes antallet af personer yngre end folkepensionsalderen at aftage. På trods af den demografiske modvind vurderes arbejdsstyrken at stige de kommende årtier.

Den stigende arbejdsstyrke skyldes i høj grad de arbejdsmarkedspolitiske tiltag, som øger den første mulige alder for overgang til efterløn og folkepension.

Udvikling i arbejdsstyrken

For yderligere information kontakt

Peter Stephensen