Modeller og metoder

DREAM udvikler og vedligeholder værktøjer, der anvendes til økonomiske analyser. Vores værktøjskasse indeholder økonomiske modeller, demografiske fremskrivninger og økonometriske metoder.

Èn model kan ikke beskrive økonomiens mange nuancer. Derfor har DREAM udviklet en række økonomiske modeller og fremskrivningsværktøjer med hvert sit fokus.

Vi har siden 1997 bygget fem økonomiske modeller således, at vi nu dækker både det korte og det lange sigt samt makro- og individbaseret modellering.

Desuden har vi tre demografiske fremskrivninger, der vurderer befolkningens størrelse, uddannelsesniveau og tilhørsforhold til arbejdsmarkedet. Disse modeller leverer input til de økonomiske modeller, idet udviklingen i eksempelvis befolkningens størrelse, alderssammensætning og arbejdsmarkedstilknytning fastlægges udenfor de økonomiske modeller.

DREAM udfører ligeledes analyser, der ikke er dækket af vores eksisterende modelberedskab. Dette omfatter sædvanligvis udvikling af nye værktøjer og dataanalyse på baggrund af state-of-the-art analysemetoder.

Læs mere om vores øvrige analyser

Økonomien på både kort og langt sigt

MAKRO skal give en god beskrivelse af dansk økonomis udvikling på kort såvel som på langt sigt.

Desuden skal modellen anvendes til en vurdering af, hvordan økonomisk-politiske tiltag påvirker økonomien herunder den gradvise tilpasning til et langsigtsniveau.

MAKRO skal danne grundlag for regeringens økonomiske vurderinger.

Om MAKRO

Klima- og miljøøkonomi

GrønREFORM vurderer økonomiens påvirkning af klima og miljø, herunder om udviklingen stemmer overens med de politiske mål.

Modellen anvendes til at vurdere de samfundsøkonomiske omkostninger af miljø-, energi- og klimapolitiske tiltag.

Om GrønREFORM

Fordelingsmæssige analyser

SMILE fremskriver livsforløb for hvert individ i befolkningen. Dette giver mulighed for analysere fordelinger frem for gennemsnit.

Modellen er særligt velegnet til at analysere demografi, flyttemønstre, boligefterspørgsel, arbejdsmarkedstilhørsforhold, uddannelsesniveau samt indkomst- og pensionsforhold.

Om SMILE

Langsigtede økonomiske analyser

DREAM har fokus på velfærdsstatens langsigtede udfordringer som f.eks. aldring af befolkningen. Vil den offentlige sektor kunne opretholde sit serviceniveau fremadrettet, hvis skatten holdes uændret?

Modellen kan desuden anvendes til at vurdere effekterne af konkrete politiske tiltag.

Om DREAM

Branchespecifik analyse

REFORM er en multisektormodel indeholdende 73 brancher.

De mange brancher gør modellen særligt velegnet til at vurdere langsigtede makroøkonomiske virkninger af branchespecifikke ændringer i for eksempel afgifter, produktivitet og grad af konkurrence.

Om REFORM

Demografiske fremskrivninger

Befolkning

Fremskriver udviklingen i størrelsen af den danske befolkning. Desuden skønnes befolkningens sammensætning efter alder, køn, herkomst og opholdsgrundlag.

Befolkningsfremskrivning

Uddannelse

Ved at videreføre den studieadfærd, som observeres historisk, skønnes udviklingen i antal studerende og den deraf følgende ændring i befolkningens uddannelsesniveau.

Uddannelsesfremskrivning

Arbejdsmarked

Fremskrivning af hvor mange, der fremover vil være til rådighed for arbejdsmarkedet og hvor mange, som vil være på førtidspension, efterløn og folkepension mv.

Socioøkonomisk fremskrivning