Modeller og metoder

DREAM udvikler og vedligeholder værktøjer, der anvendes til økonomiske analyser. Vores værktøjskasse indeholder økonomiske modeller, demografiske fremskrivninger og økonometriske metoder.

Èn model kan ikke beskrive økonomiens mange nuancer. Derfor har DREAM udviklet en række økonomiske modeller og fremskrivningsværktøjer med hvert sit fokus.

Vi har siden 1997 bygget fem økonomiske modeller således, at vi nu dækker både det korte og det lange sigt samt makro- og individbaseret modellering.

Desuden har vi tre demografiske fremskrivninger, der vurderer befolkningens størrelse, uddannelsesniveau og tilhørsforhold til arbejdsmarkedet. Disse modeller leverer input til de økonomiske modeller, idet udviklingen i eksempelvis befolkningens størrelse, alderssammensætning og arbejdsmarkedstilknytning fastlægges udenfor de økonomiske modeller.

DREAM udfører ligeledes analyser, der ikke er dækket af vores eksisterende modelberedskab. Dette omfatter sædvanligvis udvikling af nye værktøjer og dataanalyse på baggrund af state-of-the-art analysemetoder.

Læs mere om vores øvrige analyser

Dansk økonomi på både kort og langt sigt

MAKRO er en økonomisk model, der skal give en god beskrivelse af dansk økonomis udvikling på kort såvel som på langt sigt.

Desuden skal modellen anvendes til en vurdering af, hvordan økonomisk-politiske tiltag påvirker økonomien herunder den gradvise tilpasning til et langsigtsniveau.

MAKRO skal danne grundlag for regeringens økonomiske vurderinger.

Om MAKRO

Klima- og miljøøkonomisk model for Danmark

GrønREFORM skal økonomiens påvirkning af klima og miljø, herunder om udviklingen stemmer overens med de politiske mål.

Desuden kan modellen anvendes til at vurdere de samfundsøkonomiske omkostninger af miljø-, energi- og klimapolitiske tiltag.

Om GrønREFORM

Fordelingsmæssige analyser

SMILE fremskriver livsforløb for hvert individ i befolkningen. Dette giver mulighed for analysere fordelinger fremfor gennemsnit af eksempelvis indkomst, pension og ulighed.

Modellen er særligt velegnet til at analysere demografi, flyttemønstre, boligefterspørgsel, arbejdsmarkedstilhørsforhold, uddannelsesniveau samt indkomst- og pensionsforhold.

Om SMILE

Langsigtede økonomiske analyser

Den økonomiske model DREAM har fokus på velfærdsstatens langsigtede udfordringer såsom aldring af befolkningen. Vil den offentlige sektor kunne opretholde sit serviceniveau fremadrettet, hvis skatten holdes uændret?

Modellen kan desuden anvendes til at vurdere effekterne af konkrete politiske tiltag.

Om DREAM

Branchespecifik analyse

REFORM anvendes til langsigtet effektanalyse af økonomiske-politiske tiltag. Modellen er en statisk multisektormodel med 73 brancher.

REFORMs kendetegn er således modellens mange brancher, der gør brugeren i stand til at vurdere de makroøkonomiske virkninger af branchespecifikke ændringer i for eksempel afgifter, produktivitet og grad af konkurrence.

Om REFORM

Demografiske fremskrivninger

Befolkning

DREAM udarbejder den officielle danske befolkningsfremskrivning, hvor vi vurderer, hvordan størrelsen af den danske befolkning vil udvikle sig fremover. Desuden vurderes befolkningens sammensætning efter alder, køn, herkomst og opholdsgrundlag.

Befolkningsfremskrivning

Uddannelse

Ved at anvende samme studieadfærd, som observeres historisk, vurderes det, hvordan befolkningens uddannelsesniveau vil udvikle sig de kommende årtier.

Uddannelsesfremskrivning

Arbejdsmarked

Fremskrivning af hvor mange, der fremadrettet vil være til rådighed for arbejdsmarkedet og hvor mange, som vil være på førtidspension, efterløn og folkepension.

Fremskrivning af arbejdsmarkedstilknytning