Historien bag DREAM

DREAM blev etableret i 1997 med formål om at bygge en økonomisk model til analyse af velfærdsstatens langsigtede udfordringer. Over årene har DREAM udviklet sig til en institution med speciale i økonomisk modellering.

1997: Etableringen

Gennem 1990'erne får de langsigtede konsekvenser af den førte økonomiske politik stigende fokus. Som konsekvens heraf etableres DREAM per 1. januar 1997. Gruppen har fem fuldtidsansatte og finansieres af Finansministeriet.

Formålet med etableringen af DREAM er at udvikle en økonomisk model, der kan vurdere de langsigtede udfordringer, som velfærdsstaten står overfor. Den økonomiske model skal kunne belyse, hvorvidt de offentlige udgifter på langt sigt kan finansieres, uden at skattetrykket må ændres. Aldring af befolkningen fremadrettet vurderes som velfærdsstatens hovedudfordring.

1998: Første version af DREAM modellen

Efter halvandet års udviklingsarbejde udkommer første version af DREAM modellen. Der er udviklet en dynamisk anvendt generel ligevægtsmodel (AGL), som indeholder en beskrivelse af dansk økonomi med fokus på ændringer i befolkningens alderssammensætning.

Modellen har fået navnet DREAM (Danish Rational Economic Agents Model).

1998 + 2000: Første økonomiske fremskrivninger

I december 1998 anvendes DREAM modellen af de økonomiske vismænd (De Økonomiske Råd) til en langsigtet fremskrivning af dansk økonomi. Fokus er på aldring af befolkningen.

I år 2000 udgiver DREAM en lignende analyse, som introducerer begrebet finanspolitisk holdbarhed: Er den offentlige sektors forventede indtægter tilstrækkelige til at dække de forventede udgifter?

Begge analyser finder, at den offentlige sektors langsigtede udfordringer er større end vurderet i tidligere undersøgelser.

Fra 2000: Udvikling af DREAM modellen

Siden udgivelsen af første modelversion er DREAM modellen løbende forbedret. Blandt hovedrevisionerne er, at modellen nuanceres til en 1-års model (hidtil 5-års trin), modellering af pensionssystemet forbedres, den økonomiske udvikling på kort og mellemlang sigt tilpasses en fremskrivning foretaget uden for DREAM modellen mv.

I foråret 2004 anvender de økonomiske vismænd første gang DREAM til vurdering af den finanspolitiske holdbarhed. Vismændende anvender herefter DREAM modellen løbende. I 2005 udkommer Velfærdskommissionen med sine endelige anbefalinger. Kommissionen har baseret mange af sine langsigtede økonomiske analyser på DREAM modellen. Herudover er modellen løbende anvendt af interesseorganisationer og tænketanke.

1999: Langsigtet befolkningsfremskrivning

Ved langsigtede økonomiske analyser er det nødvendigt med meget lange fremskrivninger af befolkningsudviklingen. Som følge heraf udvikler DREAM en model til fremskrivning af udviklingen i den danske befolkning frem mod år 2100. Fremskrivningen er et alternativ til Danmarks Statistiks officielle befolkningsfremskrivning.

2000: Fremskrivning af arbejdsstyrke og antal overførselsindkomstmodtagere

Vurderinger af den økonomiske udvikling på langt sigt er hovedsageligt drevet af udviklingen i arbejdsstyrken. Langsigtede fremskrivninger af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning har derfor altid været en del af DREAMs arbejde.

2007: Uddannelsesfremskrivning udvikles

DREAM udgiver i 2007 sin første uddannelsesfremskrivning. Fremskrivningen indgår i samspil med DREAMs øvrige modeller, hvilket muliggør, at DREAM fremadrettet kan vurdere de samfundsøkonomiske konsekvenser af uddannelsespolitiske tiltag.

2010: Befolkningsfremskrivningen bliver Danmarks officielle

DREAM og Danmarks Statistik sammenlægger de to eksisterende befolkningsfremskrivninger. Herefter udarbejder DREAM Danmarks officielle befolkningsfremskrivning, der offentliggøres af Danmarks Statistik.

2013: SMILE udvikles

Mikrosimuleringsmodellen SMILE udvikles frem mod 2013. Modellens første version fremskriver boligefterspørgslen på baggrund af en fremskrivning af husholdningsstrukturen.

SMILE er siden udviklet, så modellen ligeledes kan anvendes til kommunale fremskrivninger og analyser af udviklingen i indkomst- og formuefordeling.

2015: REFORM udvikles

Multisektormodellen REFORM færdigudvikles. Men sine mange sektorer er REFORM velegnet til detaljerede brancheanalyser af dansk økonomi herunder strukturelle analyser af for eksempel konkurrence-, produktivitets- eller skatteforhold.

2023: Første modelversion af MAKRO

I 2017 blev modelgruppen MAKRO oprettet. Oprettelsen skete med udgangspunkt i Finansministeriets ønske om en opdatering af modelgrundlaget for sine makroøkonomiske fremskrivninger. Modelgruppen har til formål at udvikle den model, som fremadrettet skal danne grundlag for Finansministeriets mellem- og langfristede makroøkonomiske fremskrivninger.

Efter fire års arbejde præsenteres i december 2021 en færdigudviklet betaversion af den nye økonomiske model MAKRO. Betaversionen blev gjort offentlig tilgængelig, så eksterne kan teste modellens marginalegenskaber.

I marts 2023 blev den første modelversion af MAKRO offentliggjort. Aktuelt er modellen under implementering i Finansministeriet. Når modellen er implementeret stilles en modelversion til rådighed for eksterne interessenter. Disse vil både selv kunne afvikle modellen eller vil kunne købe en analyse af et specifikt tiltag ved DREAM.

2024: Modelgruppen GrønREFORM og ekspertgruppe for grøn skattereform

Med formål om at udvikle en miljø- og klimaøkonomisk model for dansk økonomi nedsættes modelgruppen GrønREFORM i 2019. Modellen skal desuden kunne anvendes til at vurdere de samfundsøkonomiske omkostninger ved miljø-, energi- og klimapolitiske tiltag.

GrønREFORM udvikles af DREAM i samarbejde med forskere ved universiteterne. Resultatet skal blive én samlet model, der kan anvendes i ministerier, interesseorganisationer mv.

I februar 2024 har ekspertgruppen for en grøn skattereform i sin slutrapport valgt at basere sine effektvurderinger på kørsler i GrønREFORM. I forbindelse med offentliggørelse af ekspertgruppens rapport er den anvendte version af GrønREFORM gjort offentlig tilgængelig.