Aftalevilkår

Vilkår der gælder for både kunden og DREAM, når vi har indgået en aftale om levering af en analyse.

Vilkår for aftaler

DREAM udfører opgaver i overensstem­melse med de vilkår, som er nævnt i den under­skrevne kon­trakt eller i form af anden skriftlig aftale. 

Hvis ikke andet er anført i kontrakten eller aftalt, udføres opgaven i overensstemmelse med nedenstående aftalevilkår.

”Vilkår for aftaler” gælder for aftaler indgået mellem kunden og DREAM. Vilkårene udgør således retsforholdet mellem parterne under aftalen - og i forhold til visse bestemmelser også efter aftalen er ophørt.

DREAM udfører opgaver i overensstemmelse med de vilkår, som er nævnt i den underskrevne kontrakt eller i form af anden skriftlig aftale. Hvis ikke andet er anført i kontrakten eller aftalt, udføres opgaven i overensstemmelse med ”Vilkår for aftaler”.

Rettidig levering aftales skriftligt ved indgåelse af aftale mellem kunden og DREAM.

DREAM gør sit bedste for at udføre en opgave kvalificeret og fejlfrit, samt at levere en aftalt opgave til tiden.

Fejl forårsaget af DREAM rettes omgående efter tilkendegivelse fra rekvirenten forudsat, at DREAM informeres senest 2 måneder efter levering af analysen. For fejl fundet efter dette tidspunkt må påregnes en vis leveringstid. For analyser bestående af flere delleverancer regnes fristen for straksudbedring af eventuelle fejl fra tidspunktet for levering af den sidste del af analysen. Udbedring er naturligvis altid uden beregning for rekvirenten.

DREAM har herudover intet ansvar for direkte eller indirekte skader eller tab (herunder for eventuel mistet fortjeneste), der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af DREAMs arbejde. Dette gælder, hvad enten mistet fortjeneste, tabet eller skaden er forårsaget af fejlagtig information i data/analyser leveret af DREAM eller af øvrige forhold, der relaterer sig til opgaven, herunder forsinket levering.

Tilsvarende har DREAM ikke økonomisk ansvar for mistet fortjeneste, tab eller skader opstået hos rekvirentens eventuelle kontrahenter.

I løbet af analyseperioden er DREAM forpligtet til at informere rekvirenten om forhold, som kan forhindre, at opgaven løses på den aftalte tid eller på den aftalte måde, så snart disse kommer til DREAMs kendskab. For projekter, der tager form at et løbende samarbejde med rekvirenten, og hvor overholdelse af leveringsfristen er forbundet med gensidig rettighed, gælder informationsforpligtelsen om forsinkende forhold også for rekvirenten.

Såfremt rekvirenten ikke har offentliggjort analysen inden for en periode på 1 måned efter levering fra DREAM, forbeholder DREAM sig ret til at offentliggøre resultaterne på DREAMs hjemmeside – under hensyntagen til institutionens almene samfundsmæssige informationsforpligtelse – uden at yde økonomisk kompensation herfor. Samme vilkår gælder, hvis DREAM vælger at offentliggøre servicerelaterede resultater efter rekvirentens offentliggørelse. Tidsfristen kan ændres ved indgåelse af kontrakt.

Offentliggør rekvirenten resultater, som er fremkommet på grundlag af DREAMs arbejde, vil DREAM offentliggøre sin version af analysen på DREAMs hjemmeside samme dag. Rekvirenten er forpligtet til at underrette DREAM i rimelig tid om offentliggørelsestidspunktet, jf. pkt. 4. Ved offentliggørelsen anføres rekvirenten som bestiller af DREAMs analyse. Hvis rekvirenten vælger ikke at offentliggøre resultater fremkommet på baggrund af DREAMs arbejde, er det op til rekvirenten, hvorvidt rekvirenten vil anføres som bestiller i DREAMs eventuelle offentliggørelse.

DREAM forbeholder sig ret til offentligt at præcisere eller korrigere rekvirentens udlægning af analyseresultaterne, såfremt disse vurderes i modstrid med den fortolkning, der fremgår af DREAMs dokumentation eller på anden måde kan give anledning til misforståelser.

DREAM har ligeledes ret til at lade en tredje part udføre del-arbejdsopgaver, som indgår i den pågældende opgave. Tredjepart omfattes da af samme fortrolighedsforhold, som er gældende mellem DREAM og rekvirenten, jf. pkt. 5.

Alle leverancer fremsendes elektronisk på e-post eller tilgængeliggøres ved download i en begrænset periode. Ønsker rekvirenten et andet format eller leveringsform, end hvad der er normalt for en opgave, aftales dette i forbindelse med indgåelse af aftalen.

Rekvirenten må alene videregive det leverede materiale til personer inden for den organisation, der er anført som rekvirent i kontrakten. Rekvirenten må ikke videregive det leverede materiale til tredjepart, hverken i form af mangfoldiggørelse, videresalg eller udlån. Foretager rekvirenten en væsentlig videreforarbejdning af det leverede materiale eller dele heraf, kan det forarbejdede materiale videregives til tredjepart. Ved anvendelse og offentliggørelse af det leverede materiale samt ved deling af forarbejdet materiale med tredjepart skal DREAM anføres som kilde.

Hvis rekvirenten offentliggør resultater, som er fremkommet på grundlag af den udførte opgave, gælder følgende tre forhold: (i) DREAM adviseres i god tid før offentliggørelsen, herunder også hvis rekvirenten videreformidler DREAMs arbejde til pressen og dermed ikke selv står for offentliggørelsen, (ii) DREAM forbeholder sig ret til at udtale sig i forbindelse med offentliggørelsen, og (iii) DREAM offentliggør sin version af analysen på DREAMs hjemmeside samme dag som rekvirentens offentliggørelse, jf. pkt. 3.

Anvendelse af DREAMs logo (herunder logoer for MAKRO, REFORM, GrønREFORM og SMILE) må alene ske efter forudgående skriftlig aftale.

DREAM er underlagt tavshedspligt. Alle henvendelser, køb og samarbejde mellem kunden og DREAM behandles med fuld diskretion med mindre andet aftales mellem kunden og DREAM.

DREAM har ejendoms- og ophavsretten til leverede analyser og udviklede analyseværktøjer. DREAM overdrager brugsretten til rekvirenten under de gældende kontraktvilkår.

Betaling sker – såfremt andet ikke fremgår af aftalen – ved levering af opgaven, hvilket også afgrænser tidspunktet for overdragelse af brugsretten til rekvirenten. Herudover er DREAM berettiget til at kræve hel eller delvis betaling (for eksempel ratebetaling) ved indgåelse af aftale (accept af tilbud).

For projekter, hvor udførelsen er betinget af køb af data eller brug af underleverandører, forbeholder DREAM sig ret til at ændre i priser knyttet til de pågældende ydelser såfremt disse ændres væsentligt i løbet af projektets løbetid, og dette ikke med rimelighed kunne forventes forudset af DREAM på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Priser angives i danske kroner, ekskl. moms.

Opgaven faktureres umiddelbart efter levering med frist netto 30 dage. Ved forsinket betaling udsendes rykkerskrivelser, og hvis betaling stadig ikke er modtaget, overgives fordringen derefter til Skat til inddrivelse. DREAM er herudover berettiget til at opkræve et rykkergebyr per påkrav/rykker og morarenter.

Hvis rekvirenten eller DREAM ikke har overholdt de kontraktlige forpligtelser, og efter skriftlig anmodning fra den anden part ikke har udbedret forsømmelsen inden 30 dage, har modparten ret til at opsige kontrakten. Hvis forsømmelsen eller andet aftalebrud skader opgaven som helhed, har den anden part ret til at opsige aftalen øjeblikkeligt.

Hvis aftalen opsiges eller annulleres, har DREAM ret til fuld økonomisk dækning for de delopgaver, som allerede er udført inden for rammerne af aftalen. DREAM kan i tilfælde af opsigelse ikke gøres økonomisk ansvarlig for mistet fortjeneste, tab eller skader opstået hos rekvirenten eller dennes eventuelle kontrahenter.

Eventuelle ændringer til aftalevilkårene, der af enten DREAM eller rekvirenten vurderes nødvendige i løbet af projektperioden, skal ske skriftligt. Er aftalen kontraktfunderet, skal ændringerne vedlægges som tillæg til denne.

En aftale træder i kraft, når der foreligger en accept af tilbud fra rekvirentens side. Er aftalen nedfældet i en formel kontrakt, træder denne i kraft, når begge parter har underskrevet denne. Med mindre andet er aftalt, angiver den sidste dato for underskrivelse (typisk rekvirentens underskrivelsesdato) ikrafttrædelsesdatoen. Er der ikke påført en dato for underskrivelse, regnes ikrafttrædelsesdatoen 5 arbejdsdage fra datoen angivet på forsiden af kontrakten. Ikrafttrædelsesdatoen afgrænser gyldighedsperioden for de kontraktlige forpligtelser, der således ikke nødvendigvis er sammenfaldende med perioden, hvor arbejdet udføres.

Aftaler er gyldige som formuleret, eller i ændret form (jf. punkt 8), indtil de definerede opgaver og forpligtelser gensidigt er løst eller opfyldt. Rekvirentens muligheder for videregivelse af forarbejdet materiale, offentliggørelse af analysens resultater eller DREAMs ejendomsret har ingen forældelsesfrist.

I forbindelse med folketingsvalg gælder det, at DREAM har en karensperiode fra den dag valget udskrives til og med valgdagen. I denne periode indgår DREAM ikke aftaler om leverence af nye materialer til eksterne rekvirenter, og DREAM udtaler sig ikke om igangværende analyser.

Igangværende arbejde påvirkes ikke af folketingsvalg. Er der indgået aftale om udførelse af en opgave med afleveringsfrist i karensperioden defineret ovenfor, fastholdes afleveringsfristen uændret.

Hvis en rekvirent offentliggør materiale efter valgets udskrivelse, som er fremkommet på grundlag af en af DREAM udført opgave, forbeholder DREAM sig ret til at kommentere det offentliggjorte materiale, hvis rekvirenten benytter materialet på en måde, som – efter DREAMs vurdering – kan give anledning til misforståelser, forkerte konklusioner og lignende.

Samhandel med DREAM er undergivet dansk ret.

Hvis tvister ikke kan løses gennem forhandlinger mellem parterne, afgøres de ved Sø- og Handelsretten i København som første instans.