Privatlivspolitik

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende regler.

DREAMs privatlivspolitik

I DREAMs privatlivspolitik kan du få nærmere information om, hvordan vi håndterer de personoplysninger, vi behandler, og på hvilket grundlag dette sker. I privatlivspolitikken gives der desuden information om, hvilke særlige rettigheder du som registreret har i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

DREAM er en uafhængig institution, der har til formål at udvikle og vedligeholde analyseredskaber til samfundsøkonomisk analyse. DREAM er blandt andet ansvarlig for udarbejdelsen af den officielle danske befolkningsfremskrivning, ligesom vi står for udvikling og vedligehold af de økonomiske modeller DREAM, MAKRO, SMILE, REFORM og GrønREFORM.

DREAMs hovedarbejdsområder er:

 • Udvikling og vedligehold af de økonomiske modeller DREAM, MAKRO, SMILE, REFORM og GrønREFORM.
 • Udarbejdelse af fremskrivninger for befolkningens størrelse, uddannelsesniveau og arbejdsmarkedstilknytning.
 • Evaluering af økonomisk politik.

Personoplysninger om borgerne indhentes og behandles som led i DREAMs varetagelse af sine myndighedsopgaver som offentlig institution. Der vil derfor blive behandlet en række personoplysninger om dig, når du kontakter DREAM. Derudover behandler DREAM personoplysninger for at kunne yde den bedst mulige service som offentlig institution.

Ved henvendelse til DREAM

DREAM behandler personoplysninger om dig i forbindelse med eventuelle henvendelser. Når du skriver til os, vil din henvendelse og dine personoplysninger blive registreret i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem. Alle dokumenter på sagen vil være omfattet af offentligheds- og forvaltningsloven, herunder reglerne om aktindsigt.

Ved besøg på DREAMs hjemmeside

Når du besøger DREAMs hjemmeside, anvendes der cookies til statistiske formål med henblik på at skabe et overblik over, hvor mange besøgende der er på hjemmesiden, og hvilke dele af hjemmesiden der besøges. Du har som bruger mulighed for at klikke "Du kan sige nej tak til cookies", hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger indsamles.

Læs mere om DREAMs brug af cookies

Ved tilmelding til nyhedsbrev

For at kunne modtage DREAMs nyhedsbrev skal du tilmelde dig via e-mail, så nyhedsbrevet automatisk kan sendes til dig. Når du tilmelder dig DREAMs nyhedsbrev, indsamles der - ud over oplysninger om din e-mailadresse - også oplysninger om dit navn og informationer om eventuelle ansættelsesforhold. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og således blive slettet fra listen over modtagere.

Læs mere om DREAMs behandling af personoplysninger ved tilmelding til vores nyhedsbrev

 • Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger i forbindelse med henvendelser følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e om offentlig myndighedsudøvelse
 • Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger i forbindelse med nyhedsbrev følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a om samtykke

I forbindelse med henvendelser vil DREAM behandle dit navn, e-mail og de personoplysninger, som du anfører i henvendelsen.

I forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev vil DREAM behandle navn, stilling, arbejdssted og e-mail.

DREAM vil i visse tilfælde være forpligtet til at overføre oplysninger til andre offentlige myndigheder. Overførslen vil dog være begrænset til kun at være de personlige oplysninger, som behandles som led i udøvelsen af offentlig forvaltning.

Derudover overlader DREAM dine personoplysninger til DREAMs databehandlere, der bistår med drift og administration af vores IT-systemer.

DREAM opbevarer og behandler kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til det fastsatte formål med behandlingen. På nogle områder er der også fastsat en nærmere lovbestemt frist for, hvor længe personoplysningerne skal opbevares. I de tilfælde er der således ved lov taget stilling til, hvor længe der er et formål med at opbevare og behandle personoplysningerne.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine personoplysninger blive slettet, anonymiseret eller overført til arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.

Når vi modtager dine oplysninger hos DREAM, træffer vi de nødvendige foranstaltninger for, at de behandles sikkert. Vi har implementeret en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som beskytter mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse samt fortabelse eller forringelse af oplysninger. Desuden er der lavet foranstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger ikke kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelsesforordningen.

Vær opmærksom på, at fremsendelse af almindelig e-mail til DREAM ikke sker krypteret. Du bør derfor for eksempel bruge Digital Post eller anden sikker forbindelse, hvis du vil sende oplysninger, som bør beskyttes; det kunne for eksempel være oplysninger om private forhold, CPR-nummer eller lignende.

Du har en række rettigheder i forhold til den behandling af dine personoplysninger, som DREAM varetager. Disse omfatter:

 • Ret til indsigt i dine personoplysninger
 • Ret til berigtigelse af dine personoplysninger
 • Ret til sletning af dine personoplysninger
 • Ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger
 • Ret til dataportabilitet
 • Ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger
 • Såfremt DREAM anvender afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, har du i visse tilfælde ret til ikke at blive underlagt denne behandling.

Du skal være opmærksom på, at der eksisterer undtagelser til disse rettigheder, hvorfor du ikke altid vil kunne gøre brug af alle dine rettigheder. Dette skyldes, at DREAM - som offentlig myndighed - i mange tilfælde behandler personoplysninger som led i sin myndighedsudøvelse.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Der henvises i den forbindelse til kontaktoplysningerne nedenfor.

DREAM er dataansvarlig for behandling af dine oplysninger. Det gælder alle de personoplysninger, som behandles i forbindelse med vores rolle som offentlig myndighed og i forbindelse med DREAMs services som for eksempel nyhedsbreve.

I tilfælde af du ønsker at kontakte DREAM i forbindelse med vores rolle som dataansvarlig, eller såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som registreret, kan det gøres ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor:

DREAM
Landgreven 4, 7. sal
1301 København K

CVR-nr.: 101 08 330

Telefon: 25 26 27 60
Mail: info@dreamgruppen.dk

DREAM har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som vejleder i reglerne om databeskyttelse inden for DREAMs område. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er at understøtte, at DREAM overholder reglerne om behandling af personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren kan vejlede dig om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger inden for DREAMss område. Såfremt du ønsker at kontakte databeskyttelsesrådgiveren via e-mail bedes du undlade at oplyse dit CPR nummer eller andre følsomme/fortrolige oplysninger.

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiver:

Digitaliseringsstyrelsen
Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
Landgreven 4
1301 København K

E-mail: dpo@digst.dk

Hvis du ønsker at klage over DREAMs behandling af dine personoplysninger, anbefaler vi, at du sender din klage til os.

Du har dog også mulighed for at klage direkte til Datatilsynet.

Datatilsynets kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K

Telefon: 33 19 32 00
Mail: dt@datatilsynet.dk