Langsigtet økonomisk fremskrivning 2015

17-08-2015

Rapporten fremlægger DREAMs langsigtede økonomiske fremskrivning 2015. I forhold til sidste års fremskrivning er hovedsageligt sket datamæssige opdateringer. I fremskrivningen vurderes den finanspolitiske holdbarhedsindikator til 0,3 procent af BNP, hvilket er lille forbedring i forhold til sidst.

Abstract

I denne rapport fremlægges DREAMs langsigtede økonomiske fremskrivning for 2015.

I denne sammenhæng er den finanspolitiske holdbarhedsindikator et centralt begreb. Hvis holdbarhedsindikatoren er nul, betyder det, at den langsigtede finanspolitik er holdbar - dvs. at den offentlige sektors fremtidige indtægter er store nok til at dække de fremtidige udgifter. Hvis indikatoren er negativ, betyder det, at de fremtidige indtægter er for små i forhold til de fremtidige udgifter. I DREAMs langsigtede fremskrivning for 2015 vurderes den finanspolitiske holdbarhedsindikator til 0,3 procent af BNP. Dette er en lille forbedring i forhold til sidst, hvor indikatoren var -0,1 procent. Altså er konklusionen stadig, at finanspolitikken er omtrent holdbar.

I forhold til sidste version af DREAM er der foretaget en række ændringer. Hovedsageligt har disse med dataopdateringer at gøre:

  • Denne DREAM-version baserer sig på Danmarks Statistiks nationalregnskab fra 2011. I efteråret 2014 skete der en større revision af nationalregnskabet, hvilket er implementeret i forbindelse med nationalregnskabet for 2011. DREAM-modellen er dermed tilpasset således, at den passer til den nye revision.
  • Befolkningsfremskrivningen og Uddannelsesfremskrivningen er opdateret med nye data.
  • Konjunkturtilpasningen er udvidet således, at en lang række specifikke offentlige indtægter og udgifter rammes. Derudover tilpasses der nu også til Betalingsbalancens løbende poster.
  • Generationsregnskabet, der afvikles som en efterberegning på DREAM mo-dellens resultater, er blevet opdateret, og dokumenteret i denne rapport.