Stigende arbejdsstyrke trods demografisk modvind

30-09-2022

DREAM offentliggør opdateret socioøkonomisk fremskrivning.

De kommende år forventes antallet af personer yngre end folkepensionsalderen at aftage. Frem mod 2030 vurderes der at værre omkring 22.000 færre i aldersintervallet 17-66 år. I perioden 2030-2043 skønnes faldet til 115.000 personer.

På trods af den demografiske modvind vurderes arbejdsstyrken at stige de kommende årtier. I perioden 2022-2030 vurderes stigningen til 55.000 personer.

Figuren nedenfor viser, hvilke komponenter som påvirker arbejdsstyrkens udvikling.

Hvorfor øges arbejdsstyrken?

En demografisk fremskrivning er baseret på uændret erhvervsdeltagelse fremadrettet. Her er det hovedsageligt befolkningens størrelse, som er bestemmende for arbejdsstyrkens udvikling. Som følge af færre personer i den erhvervsaktive alder forventes demografien at nedbringe arbejdsstyrken med 26.000 personer frem mod 2030.

Ud over demografien bestemmes erhvervsdeltagelsen af befolkningens uddannelsesniveau, sundhedstilstand og af politiske reformer.

Historisk ses en positiv sammenhæng mellem uddannelsesniveau og gennemsnitlig erhvervsdeltagelse. At veluddannede unge erstatter ældre med færre års uddannelse skønnes derfor at øge arbejdsstyrken med omkring 10.000 personer i 2030.

For de ældre over pensionsalderen forudsættes andelen, som står til rådighed for arbejdsmarkedet, at afhænge af årgangens restlevetid. Idet levetiden vurderes at stige fremover, forbedres erhvervsdeltagelsen blandt seniorer med cirka 8.000 personer i 2030.

Arbejdsmarkedspolitiske tiltag opdeles i reformer, der omhandler ændret folkepensionsalder og øvrige tiltag. Sidstnævnte omfatter hovedsageligt, at reglerne for efterløn ændres de følgende år. Dette bidraget positivt til arbejdsstyrken med 44.000 personer i 2030.

I 2030 øges folkepensionsalderen til 68 år. Dette medfører en mindre stigning i arbejdsstyrken fra 2027, hvor efterlønsalderen korrigeres svarende til stigningen i folkepensionsalderen tre år senere. I 2030 vurderes øget folkepensionsalder at bidrage positivt til arbejdsstyrken med 19.000 personer.

Figur 1.
Arbejdsstyrken frem mod 2050.

Ved uændret folkepensionsalder vurderes arbejdsstyrken at aftage med omkring 50.000 personer i perioden 2030-2040. Dette skyldes den ventede demografiske udvikling. Den vedtagne forhøjelse af pensionsalderen til 69 år skønnes at modvirke faldet i arbejdsstyrken.

I 2040’erne forventes den demografiske udvikling at bidrage positivt til arbejdsstyrken. Hvis folkepensionsalderen samtidig øges i samme takt som stigningen i levetiden, vurderes arbejdsstyrken at stige forholdsvist kraftigt i perioden.

Yderligere information

Hovedresultater af socioøkonomiske fremskrivning

Se den ventede udvikling i de lovbestemte tilbagetrækningsaldre

Om beregningsmetoden

I den demografiske fremskrivning fastholdes erhvervsdeltagelsen på samme niveau som i 2022 for givet alder, køn og herkomst.

Herefter tillades deltagelsen at variere efter befolkningens uddannelsesniveau. Herved vil erhvervsdeltagelsen stige, hvis uddannelsesniveauet i befolkningen øges. Der regnes med reduceret uddannelsesgennemslag.

Der antages en positiv sammenhæng mellem beskæftigelsen for seniorer ældre end folkepensionsalderen og vedkommendes restlevetid. Øget restlevetid kan tolkes som forbedret sundhedstilstand, som muliggør øget beskæftigelsesandel, når levetiden fremadrettet forventes at stige.

Øvrige tiltag end ændret folkepensionsalder omfatter blandt andet ændrede regler for efterløn. De følgende år reduceres antallet af årgange på efterløn samtidig, idet den maksimale efterlønsperiode afkortes. Desuden vil færre være tilmeldt efterlønsordningen, ligesom udnyttelsen forventes at falde. Dette trækker mod færre efterlønsmodtagere, hvilket vurderes at øge arbejdsstyrken. Modsat ventes flere modtagere af seniorpension og tidlig pension, hvilket isoleret set påvirker arbejdsstyrken negativt.

Den første mulige alder for folkepension forøges fra 67 til 68 år i 2030 og til 69 år i 2035. Dette ventes at øge erhvervsfrekvensen i de alderstrin, som ikke længere vil have mulighed for offentlige pensionsydelser, før de opfylder de nye alderskrav.

Fra 2040, og herefter hvert femte år, er det politisk aftalt, at folkepensionsalderen stiger i samme takt som levetiden.

Om fremskrivningen

DREAM foretager en fremskrivning af den danske befolkning efter tilknytning til arbejdsmarkedet. Rapporten fremlægger fremskrivningens hovedresultater: Et kvalificeret bud på udviklingen i størrelsen af den strukturelle arbejdsstyrke og i antallet af offentligt forsørgede.

Læs rapport