Finanspolitikken overholdbar med 0,4 pct. af BNP

19-01-2022

DREAM offentliggør opdateret fremskrivning af den langsigtede økonomiske udvikling.

Frem mod 2050’erne vurderes de offentlige udgifter at overstige indtægterne. Dette skyldes hovedsageligt en stigning i udgifterne til ældre, som i perioden forudses at udgørende en stigende andel af befolkningen. Efter sidst i 2050’erne forventes vedvarende offentlige overskud.

Figur 1 nedenfor viser den fremskrevne udvikling i den offentlige sektors indtægter og udgifter (eksklusiv renter). Forskellen mellem disse udgør den primære offentlige saldo.

De langsigtede overskud er tilstrækkelige til at sikre, at finanspolitikken skønnes at være overholdbar. En overholdbar finanspolitik betyder, at der over tid opbygges et offentligt finansielt råderum svarende til 9,2 mia. kr. årligt (0,4 pct. af bruttonationalproduktet).

Dette er hovedresultaterne af DREAMs langsigtede økonomiske fremskrivning 2021, som offentliggøres i dag.

Figur 1.
Offentlige finanser.

a) Offentlige indtægter og udgifter (ekskl. renter)

b) Primær saldo

Anm.: For 2020 vises faktisk data. I perioden 2021-2030 sker tilpasning fra faktisk til strukturelt niveau. Fra 2030 vises DREAMs strukturelle fremskrivning.
Kilde: Egne beregninger på den makroøkonomiske model DREAM.

Udviklingen i de offentlige finanser

De offentlige udgifter forventes at udgøre en stigende andel af bruttonationalproduktet (BNP) i perioden frem mod år 2040. Hovedårsagen er den demografiske udvikling, som tilsiger, at ældre i denne periode udgør en stigende andel af befolkningen.

De offentlige indtægter udgør en relativt konstant andel af BNP. Dette skyldes, at hovedparten af skatte- og afgiftsgrundlaget på sigt følger BNP.

I perioden 2050-2060 vurderes udgifterne at aftage som andel af BNP. Udviklingen sker som følge af færre ældre, bortfald af mervækst i visse udgiftstyper og faldende udgifter til både tjenestemandspension og tidlig tilbagetrækning.

Fra sidst i 2050’erne ventes offentlige budgetoverskud. Overskuddet stiger til knap 1 pct. af BNP i år 2065.

Herefter ventes vedvarende budgetoverskud. Perioden sidst i fremskrivningen er karakteriseret ved, at antal beskæftigede udgør en nogenlunde konstant andel af befolkningen. Som resultat heraf vokser både indtægter og udgifter i tamme takt som produktionen.

Hovedresultater af langsigtet økonomisk fremskrivning

Finanspolitisk holdbarhed

Hvis finanspolitikken er holdbar, vil den offentlige sektor kunne fastholde det nuværende serviceniveau fremover uden at skulle øge skatten eller foretage besparelser. Dette selv når man medregner langsigtede udfordringer som for eksempel, at befolkningen lever længere.

Hvorvidt finanspolitikken er holdbar udtrykkes ved et enkelt tal kaldet den finanspolitiske holdbarhedsindikator.

Da holdbarhedsindikatoren er positiv, kan finanspolitikken permanent lempes samtidig med, at den offentlige sektor fortsat vil kunne finansiere sine fremtidige forpligtelser (uden at gælden vokser ukontrolleret).

Der er selvsagt stor usikkerhed forbundet med udregningen af den finanspolitiske holdbarhedsindikator. Det bør bemærkes, at den positive holdbarhedsindikator skyldes overskud på de offentlige finanser langt ude i fremtiden, hvor usikkerheden er størst.

Finanspolitisk holdbarhed