Langsigtet økonomisk fremskrivning 2021

19-01-2022

DREAM vurderer, at finanspolitikken er overholdbar med 0,4 pct. af BNP. Udover præsentation af grundforløbet foretages en sammenligning med holdbarhedsberegninger foretaget af Finansministeriet og De Økonomiske Råd.

Abstract

Siden 1998 har DREAM løbende foretaget analyser af de langsigtede udfordringer, som velfærdsstaten står overfor. Analyserne foretages ved at vurdere udviklingen i den offentlige sektors indtægter og udgifter. På baggrund heraf besvares spørgsmålet: Er finanspolitikken holdbar, hvis serviceniveauet og skatten holdes uændret?

Svaret på det spørgsmål kan ændres over tid. Fremskrivningen af den økonomiske udvikling opdateres således løbende i takt med ny viden: Nye økonomisk-politiske aftaler, adfærdsændringer, opdateret datagrundlag, økonomiske kriser med langsigtede effekter, forbedret modellering mv.

Denne rapport fremlægger DREAMs seneste fremskrivning af den langsigtede økonomiske udvikling. Den økonomiske model er velegnet til at beregne de langsigtede effekter af specifikke økonomisk-politiske tiltag. Effekten af sådanne tiltag evalueres i forhold til fremskrivningen præsenteret i nærværende rapport.

Hovedresultater

Den langsigtede økonomiske fremskrivning peger mod offentligt underskud på mellem 0 og 1 pct. af bruttonationalproduktet (BNP) frem til omkring 2060. Herefter vurderes den offentlige saldo at blive positiv og overskuddet stigende til knap 1 pct. af BNP.

Resultatet af en fremskrivning med DREAM opsummeres ved den såkaldte finanspolitiske holdbarhedsindikator. Denne udtrykker simplificeret, hvorvidt de forventede, fremtidige offentlige indtægter er tilstrækkelige til at dække de ventede udgifter.

I dette års økonomiske fremskrivning vurderes den finanspolitiske holdbarhedsindikator til 0,4 pct. af BNP. Altså vurderes det fortsat, at den danske finanspolitik er overholdbar.

Holdbarhedsindikatoren svarer til et permanent årligt budgetoverskud på 9,2 mia. 2020-kr. Med andre ord har den offentlige sektor en manøvrefrihed svarende til 9,2 mia. kr., som den årligt kan bruge på enten at sænke skatterne eller øge udgifter. Den positive holdbarhedsindikator skyldes, at der ventes store offentlige overskud på sigt.