Samfundsøkonomiske konsekvenser af differentieret tilbagetrækning

02-09-2019

Der fortages en analyse af de samfundsøkonomiske konsekvenser af at give ufaglærte og erhvervsuddannede mulighed for førtidig, offentlig finansieret tilbagetrækning tre til fem år tidligere end folkepensionsalderen.

Abstract

Der fortages en analyse af de samfundsøkonomiske konsekvenser af at give ufaglærte og erhvervsuddannede mulighed for førtidig, offentlig finansieret tilbagetrækning tre til fem år tidligere end folkepensionsalderen.

I papiret undersøges fire alternative scenarier, der sættes i forhold til DREAMs grundforløb. I de alternative scenarier flyttes ufaglærte og faglærte et antal år før folkepensionsalderen til en ny ydelse, hvor personerne udbetales samme sats som folkepension. Ydelsen benævnes tidlig folkepension. Alle ufaglærte og erhvervsuddannede, som i DREAMs grundforløb er i visse statuskategorier, flyttes til tidlig folkepension, dog fastholdes samme beskæftigelsesomfang som ved folkepensionsalderen, jf. uddybende forklaring senere.

Scenarierne adskiller sig i forhold til, hvor lang en periode der gives adgang til tidlig folkepension (tre eller fem år) og hvilke persongrupper, som antages at udnytte ordningen (beskæftigede og bruttoledige eller alle uanset tidligere status).

I de mindst omfattende scenarier antages alle ufaglærte og faglærte, der i grundforløbet enten er beskæftigede eller bruttoledige at overgå til den nye pensionsydelse, dog opretholdes et beskæftigelsesomfang som blandt samme uddannelsesgrupper ved folkepensionsalderen. Scenarierne må derfor opfattes som overkantsskøn for antallet af personer, der ville udnytte en sådan pensionsordning, hvis muligheden gives.

I scenarie A, hvor ufaglærte og erhvervsuddannede, der er beskæftigede og bruttoledige, forudsættes at udnytte tidlig folkepension i tre år, vurderes holdbarhedsindikatoren at blive forværret med 0,3 procent af BNP. Dette svarer til, at det primære budget i forhold til grundforløbet bliver forværret med 7,1 mia. kr. årligt (2018-niveau). Forværringen følger hovedsageligt af, at beskæftigede flyttes til offentlig forsørgelse.

I det tilsvarende scenarie, hvor tilbagetrækning sker fem år før folkepensionsalderen (scenarie B), vurderes holdbarheden at blive forværret med 0,6 procent af BNP, svarende til en forværring på 12,8 mia. kr. årligt.

Effekterne i scenarierne C og D, hvor ufaglærte og erhvervsuddannede fra alle statuskategorier flyttes til tidlig folkepension, ligger tæt ved effekten i de to øvrige scenarier, dog er forværringen af holdbarhedsindikatoren lidt større i eksperiment C og D end i scenarie A og B.