Medlems- og formueprognose 2019

24-04-2019

Fremskrivningen af medlemsbestand og formue i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) frem til 2050. Fremskrivningen baseres på den historiske udbetalingsadfærd blandt LDs medlemmer.

Abstract

Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) blev oprettet i 1980 med det formål at forvalte de indefrosne lønreguleringer, som i slutningen af 1970’erne ikke blev udbetalt som løn, men i stedet blev indefrosset. Hensigten med indefrysningen var at lægge en dæmper på lønudviklingen for at begrænse prisstigningerne. De indefrosne beløb skulle i stedet komme den enkelte lønmodtager til gode som en pensionssum, når vedkommende på et tidspunkt forlod arbejdsmarkedet. Et medlem af LD kan således få sit indestående udbetalt som en engangssum, når medlemmet ønsker det, forudsat at medlemmet er fyldt 60 år (kaldet den generelle udbetalingsalder) eller af andre grunde er udbetalingsberettiget. Primo 2019 havde LD cirka 581.600 medlemmer, hvis formue havde en værdi af 36,5 mia. kr.

Siden 2015 har DREAM årligt foretaget en fremskrivning af medlemsbestand og formue i LD. I dette papir præsenteres Medlems- og formueprognose 2019. Undersøgelsen er baseret på en samkøring af LDs medlemsregister med en række af Danmarks Statistiks personregistre for perioden 1981–2019.

Fremskrivningen af medlemsbestanden baseres på den historiske udbetalingsadfærd blandt LDs medlemmer. I dette års grundfremskrivning fastholdes udbetalingsadfærden fremadrettet som i perioden 2016–18. Dog korrigeres antallet af udbetalinger ved folkepensionsalderen for senere tilbagetrækning. Der laves desuden to alternative fremskrivninger, den ene med lidt lavere og den anden med lidt højere udbetalingstilbøjelighed end anvendt i grundfremskrivningen. 

Udviklingen i LDs formue afhænger dels af medlemsbestanden og dels af den fremadrettede nettoforrentning af medlemmernes opsparing. Da LDs fremtidige afkast er usikkert, anvendes forskellige antagelser herom.