Identifikation af børn af efterkommere i Befolkningsfremskrivning 2018

10-09-2018

Formålet med analysen nedenfor er at give et skøn over udviklingen i antallet af børn af efterkommere frem mod år 2060. Yderligere undersøges det, hvorledes dette antal afhænger af de demografiske adfærdsmønstre.

Abstract

En person opgøres som barn af en efterkommer, hvis vedkommende har mindst én forælder, der er efterkommer og ingen forældre af dansk oprindelse. Formålet med analysen nedenfor er at give et skøn over udviklingen i antallet af børn af efterkommere frem mod år 2060 og herpå undersøge,
hvorledes dette antal afhænger af de demografiske adfærdsmønstre.

I Danmarks Statistiks traditionelle kategorisering af befolkningen optræder børn af efterkommere blandt personer af dansk oprindelse og blandt vestlige og ikke-vestlige efterkommere. Børn af efterkommere identificeres således ikke ud fra egen herkomststatus, men derimod med afsæt i
forældrenes. Når man skal opgøre det forventede antal børn af efterkommere i fremskrivningsperioden, er det derfor centralt, at man kan redegøre for, hvor stor en andel blandt fødte, døde, indvandrede og udvandrede, der har et forældreophav, der er i overensstemmelse med definitionen.