Uddannelsesfremskrivning 2016

13-09-2016

Rapporten presenter metode og hovedresultater fra DREAMs uddannelsesfremskrivning 2016. Fremskrivningen er opdateret med den senest observerede uddannelsesadfærd. Fremskrivningsmetoden er grundlæggende som i uddannelsesfremskrivning 2014.

Abstract

Uddannelse har enorm betydning for såvel den enkelte borger som for samfundet generelt. For den enkelte kan uddannelse være bestemmende for videre social og økonomisk succes, og i et samfundsmæssigt perspektiv er uddannelsesniveaet et centralt parameter for udviklingen i produktivitet, arbejdsløshed, konkurrenceevne, social ulighed mv.

DREAMs uddannelsesmodel giver en langsigtet fremskrivning af uddannelsesniveauet i Danmark baseret på DREAMs befolkningsfremskrivning og observeret uddannelsesmæssig adfærd. Modellen giver et detaljeret bud på, hvor stor søgning der fremover kan forventes at være til forskellige uddannelsestyper, og hvordan antallet af færdiguddannede personer fra hver uddannelsestype kan forventes at udvikle sig i fremtiden.

Med nærværende rapport fremlægges resultaterne fra DREAMs Uddannelsesfremskrivning 2016, der er baseret på data fra uddannelsesdatabasen der senest er opdateret i oktober 2014. Først beskrives DREAMs uddannelsesmodel og de seneste modelændringer, herefter gennemgås resultaterne fra årets fremskrivning, status omkring regeringens uddannelsesmålsætninger, forskellen til sidste års fremskrivning samt den fremskrevne udvikling med ud-gangspunkt i hver af de forskellige uddannelsestyper. Afsnittet om metoder til at fremskrive modellens adfærdsparametre er blevet udvidet til at indeholde de væsentligste konklusioner fra Uddannelsesfremskrivningen 2014 om de historiske adfærdsmønstre i uddannelsesmodellen.

Siden starten af halvfemserne er der sket markante ændringer i befolkningens uddannelsesmønstre. Resultatmæssigt peger dette års uddannelsesfremskrivning på en lille stigning i uddannelsesniveauet set i forhold til sidste års fremskrivning, i hvilken niveauet var markant højere end året før. Uddannelsesniveauet er stigende blandt andet som konsekvens af den aktuelle økonomiske situation og forskellige politiske tiltag.

Med denne udgivelse ændres princippet for publikationen af uddannelses-fremskrivningerne således at dateringen ændres fra at udtrykke datagrundlaget til udgivelsestidspunktet. Havde det tidligere titelprincip bibeholdtes ville denne publikation havde skulle hedde Uddannelsesfremskrivning 2015.