Fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning - Socioøkonomisk fremskrivning 2016

13-10-2016

Rapporten præsenterer hovedresultaterne af DREAMs socioøkonomiske fremskrivning 2019. Fremskrivningen følger i vid udstrækning metoden anvendt ved DREAMs seneste fremskrivning.

Abstract

Med henblik på den langsigtede vurdering af finanspolitikken foretager DREAM en fremskrivning af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet ved at opdele den fremtidige befolkning på 36 arbejdsmarkedskategorier (som beskæftiget, ledig, førtidspensionist, efterlønsmodtager, folkepensionist mv.).

DREAM har løbende foretaget fremskrivninger af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning. Formålet med denne publikation er at præsentere hovedresultaterne af DREAMs socioøkonomiske fremskrivning 2016. Desuden dokumenteres de anvendte metoder i dette års fremskrivning, ligesom der gives en beskrivelse af det datagrundlag, som ligger til grund for fremskrivningen.

Fremskrivningen peger mod en betydelig stigning i arbejdsstyrken de kommende årtier. Frem mod 2050 ventes arbejdsstyrken således at stige med op mod 380.000 personer i forhold til i dag. Heraf skønnes arbejdsstyrken at stige med 94.000 personer frem mod 2020. Stigningen i arbejdsstyrken er hovedsageligt drevet af senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Den demografiske udvikling, befolkningens stigende uddannelsesniveau og øvrige arbejdsmarkedspolitiske reformer bidrager ligeledes positivt til arbejdsstyrkens udvikling. 

Dette års socioøkonomiske fremskrivning følger i vid udstrækning metoden anvendt ved DREAMs seneste fremskrivning.