Uddannelsesfremskrivning 2014

01-03-2016

Rapporten presenter metode og hovedresultater fra DREAMs uddannelsesfremskrivning 2014. I dette års uddannelsesfremskrivning er der foretaget en fremstilling af de historiske adfærdsmønstre i uddannelsesmodellen.

Abstract

Uddannelse har enorm betydning for såvel den enkelte borger som for sam-fundet generelt. For den enkelte kan uddannelse være bestemmende for videre social og økonomisk succes, og i et samfundsmæssigt perspektiv er uddannelsesniveaet et centralt parameter for udviklingen i produktivitet, arbejds-løshed, konkurrenceevne, social ulighed mv.

DREAMs uddannelsesmodel giver en langsigtet fremskrivning af uddannelsesniveauet i Danmark baseret på DREAMs befolkningsfremskrivning og observeret uddannelsesmæssig adfærd. Modellen giver et detaljeret bud på, hvor stor søgning der fremover kan forventes at være til forskellige uddannelsestyper, og hvordan antallet af færdiguddannede personer fra hver uddan-nelsestype kan forventes at udvikle sig i fremtiden.

Med nærværende rapport fremlægges resultaterne fra DREAMs Uddannel-sesfremskrivning 2014. Først beskrives DREAMs uddannelsesmodel og de seneste modelændringer, herefter gennemgås resultaterne fra årets frem-skrivning, status omkring regeringens uddannelsesmålsætninger, forskellen til sidste års fremskrivning samt den fremskrevne udvikling med udgangspunkt i hver af de forskellige uddannelsestyper. Ydermere er der i dette års uddannelsesfremskrivning foretaget en fremstilling af de historiske adfærdsmønstre i uddannelsesmodellen.

Siden starten af halvfemserne er der sket markante ændringer i befolkningens uddannelsesmønstre. Resultatmæssigt peger dette års uddannelsesfrem-skrivning på en lille stigning i uddannelsesniveauet set i forhold til sidste års fremskrivning, i hvilken niveauet var markant højere end året før. Uddannelsesniveauet er stigende blandt andet som konsekvens af den aktuelle øko-nomiske situation og forskellige politiske tiltag.