Langsigtet økonomisk fremskrivning 2016

20-12-2016

Rapporten fremlægger DREAMs langsigtede økonomiske fremskrivning 2016. Fremskrivningen bygger i store træk på det samme grundlag som sidste års fremskrivning.

Abstract

I denne rapport fremlægges DREAMs langsigtede økonomiske fremskrivning for 2016. Fremskrivningen omfatter en opdatering af alle dele af det samlede DREAM system, dvs. en ny befolkningsfremskrivning, uddannelsesfremskrivning, socioøkonomisk fremskrivning og en opdatering af den økonomiske model DREAM, der er konsistent med Nationalregnskabet fra 2011.

Langsigtet Økonomisk Fremskrivning 2016 bygger i store træk på det samme grundlag som Langsigtet Økonomisk Fremskrivning 2015. Modellen baseres igen på Danmarks statistiks nationalregnskab fra 2011. DREAMs langsigtede fremskrivning for 2016 vurderes den finanspolitiske holdbarhedsindikator til 0,7 procent af BNP. Dette er en forbedring i forhold til sidst, hvor indikatoren var 0,3 procent.

De tre formodeller er alle opdateret. De største kvantitative ændringer ses i befolknings-fremskrivningen, hvor der ses en stigning i antallet af ikke-vestlige indvandrere. Opdateringen af uddannelsesfremskrivningen har ikke medført nævneværdige ændringer. Den nye socioøkonomiske fremskrivning indbefatter både dataopdateringer og metodeændringer. Dette dog uden de store resultatmæssige konsekvenser.

Den økonomiske model DREAM er blevet opdateret på en række områder. Opdateringerne er hovedsageligt af teknisk karakter uden væsentlig betydning for modellens resultater.

Den økonomiske model DREAM tilpasses frem til 2020 til Finansministeriets mellemfristede fremskrivning. Denne mellemfristede fremskrivning er blevet opdateret, så DREAM nu tilpasses til Konvergensprogram 2016. Denne opdatering af mellemfristet fremskrivning har væsentlig betydning for DREAM modellens resultater – også efter 2020.