Modeling Household Formation and Housing Demand in Denmark

02-12-2013

The DREAM group has developed the individual based microsimulation model SMILE, which project the housing demand on the Danish housing market. The purpose is to provide a basis for evaluation the future housing demand.

Rapporten er ligeledes tilgængelig på dansk:

Læs "Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel"

Abstract

DREAM har udviklet en individbaseret mikrosimuleringsmodel, der fremskriver boligefterspørgslen på det danske boligmarked. Formålet er at tilvejebringe et modelgrundlag til vurdering af det fremtidige boligbehov. Mikrosimuleringsmodellen består af et demografisk modul og et boligmodul. Det demografiske modul fremskriver husholdningsstrukturen for den danske befolkning, hvilket resulterer i en befolkningsfremskrivning fordelt på landsdel, køn, alder, herkomst, uddannelse, socioøkonomisk status, familietype (dvs. par eller enlig) og familiens antal børn. En sådan fremskrivning har ikke tidligere fandtes på danske data. Boligmodulet fremskriver boligefterspørgslen på baggrund af husholdningsstrukturen. Den beskrives med boligers beliggenhed (landsdel og bystørrelse), ejer- og udlejningsforhold (boligtype), anvendelse (boligart), areal (boligstørrelse) og opførelsesår (boligalder).

Denne rapport dokumenterer modellen og dermed fremskrivningens metoder og datagrundlag. Den præsenterer desuden resultater for fremskrivningens grundforløb, der anvender den initiale befolkning og boligbestand i år 2010 samt hændelser og adfærd i en historisk periode. Grundforløbet slutter i år 2040.

En forventet stigning i antallet af husholdninger ventes at øge boligefterspørgslen fremadrettet. Stigningen i boligefterspørgslen svarer til en nettotilvækst i boligbeholdningen på 11.775 boliger om året i fremskrivningsperioden, hvis stigningen i efterspørgslen skal imødekommes. Omkring to tredjedele af den øgede efterspørgsel efter boliger frem mod 2040 kan forklares ved en generelt stigende befolkning. Den resterende tredjedel kan forklares ved et ændret samlivsmønster, hvorved en stigende andel af befolkningen lever i husholdninger med kun én voksen.

Aldring af befolkningen og tilflytning mod byområder øger efterspørgslen efter lejeboliger og etageboliger.