Danmarks fremtidige befolkning - Befolkningsfremskrivning 2011

01-01-2012

Rapporten præsenterer og dokumenterer DREAMs befolkningsfremskrivning 2011. Forskellen mellem sidste og dette års fremskrivning er primært forklaret af tilføjelsen af et nyt historisk år, idet opdateringen grundlæggende er baseret på samme metodiske tilgang som anvendt til 2010-fremskrivningen.

Abstract

4. maj 2011 udsendtes den anden samordnede landsdækkende befolkningsfremskrivning mellem Danmarks Statistik (DST) og DREAM. Forskellen mellem sidste og dette års fremskrivning er primært forklaret af tilføjelsen af et nyt historisk år, idet opdateringen grundlæggende er baseret på samme metodiske tilgang som anvendt til 2010-fremskrivningen.

I nærværende publikation beskrives det datamæssige og modeltekniske grundlag for fremskrivningen samt de væsentligste resultater. Udgangspunktet for 2011-fremskrivningen er den registrerede befolkningsudvikling frem til primo 2011. Befolkningsudviklingen er – i overensstemmelse med tidligere år – fremskrevet indtil år 2100. Det skal understreges, at usikkerheden på befolkningsfremskrivningen er hastigt voksende i fremskrivningens længde. Idet der således er knyttet en betragtelig usikkerhed til især de langsigtede skøn, skal resultatet først og fremmest fortolkes som en illustration af befolkningsudviklingen og dens sammensætning for det anvendte sæt antagelser.

Fortolkninger og synspunkter udtrykt i nærværende publikation er DREAMs egne og ikke nødvendigvis sammenfaldende med Danmarks Statistiks.