Udbudseffekters rolle i dansk eksport

25-01-2021

Ny analyse indikerer, at udbudseffekter påvirker dansk eksport. Sådanne effekter bør inkorporeres i MAKRO.

I internationale såvel som danske makroøkonomiske modeller er eksportligningen traditionelt specificeret som en såkaldt Armington-ligning, dvs. hvor udlandets efterspørgsel og den relative eksportpris er afgørende for, hvor meget et land eksporterer. I en ny analyse finder vi i MAKRO indikationer på, at der – foruden de typiske efterspørgselseffekter fra Armington-ligningen - bør medtages udbudsdrevne effekter i MAKROs eksportrelation. I analysen redegøres der for, at denne konklusion støttes af den nyere empiri på området.

På baggrund af højt detaljeret handelsdata dekomponeres dansk fremstillingseksport for perioden 1995-2016 i en såkaldt intensiv henholdsvis ekstensiv margin. Vi finder, at udsving i den intensive margin i dansk eksport (der beskriver eksport af allerede eksisterende produkter til eksisterende markeder) er den primære årsag bag udsving i eksportvæksten på typisk konjunkturfrekvens. Omvendt finder vi, at vigtigheden af den ekstensive margin stiger som horisonten øges. Vi viser desuden, at den ekstensive margin har en tæt korrelation med udtryk for de strukturelle niveauer i dansk privat BVT, produktivitet og beskæftigelse, hvilket indikerer, at den ekstensive margin potentielt er drevet af udbudssiden i økonomien.

Den sidste del af analysen indeholder et sæt af såkaldte Gravity-ligninger, der ofte anvendes i handelslitteraturen til at analysere alskens udfald på eksportmarkedet, f.eks. efterspørgsels- og udbudsvariables effekt på eksport. Via paneldata-estimation finder vi, at udbudseffekten er tæt på 1, dvs. en 1 procent stigning i privat BVT medfører en 1 procent stigning i eksporten på lang sigt. Resultatet er robust over for en række valg, f.eks. valg af efterspørgselsvariable samt antallet af lande.

Læs papiret om udbudseffekter i MAKRO