Efterkommeres uddannelsesniveau vokser hurtigere end restbefolkningens

08-02-2021

DREAM offentliggør i dag vores nye uddannelsesfremskrivning.

I disse år fuldfører en større andel af en ungdomsårgang en videregående uddannelse, end det tidligere har været tilfældet. For børn af indvandrere fra ikke-vestlige lande ses andelen at stige hurtigere end blandt den resterende befolkning.

Som følge heraf vurderes en lige stor andel af efterkommere og personer af dansk herkomst at fuldføre en videregående uddannelse i løbet af få år. Det viser DREAMs uddannelsesfremskrivning, som er blevet opdateret med ny studiemæssig adfærd.

I takt med at antallet af efterkommere i den erhvervsaktive alder de kommende år øges, spiller et øget uddannelsesniveau i herkomstgruppen en vigtig rolle for erhvervsdeltagelsen og arbejdsstyrkens kvalifikationer.

Uddannelsesniveau efter fødselsårgang

For personer født mellem 1970 og 2021 viser figuren nedenfor, hvor stor en andel af forskellige herkomstgrupper, der som 35-årige ventes at have opnået forskellige uddannelsesniveauer.

Blandt årgang 1985-1990, som i dag er 30-35 år gamle, ses færre efterkommere fra ikke-vestlige lande at opnå en videregående uddannelse, end det er tilfældet for restbefolkningen. Forskellen er 8 procentpoint. Betragtes årgangen født i 2021 forventes samme andel af disse to herkomstgrupper at fuldføre en videregående uddannelse.

Figur 1.
Andel af fødselsårgang som opnår det givne uddannelsesniveau.

a) Mindst en ungdomsuddannelse

b) Mindst en videregående uddannelse

c) Mindst en lang videregående uddannelse

Note: Uddannelsesniveauet opgøres ved 35 år. Somme tider måles en generations uddannelsesniveau ved 40 eller 45 år. Den valgte alder gør ingen forskel for de gjorte konklusioner.

Ses der i stedet på andelen af nyfødte i 2021, der fuldfører en lang videregående uddannelse, vurderes tallet for efterkommere fra ikke-vestlige lande kun at være marginalt lavere end blandt den resterende befolkning (2 procentpoint lavere).

Dog skønnes det også, at færre efterkommere fra ikke-vestlige lande vil gennemføre en ungdomsuddannelse end blandt personer af dansk herkomst.

Vestlige efterkommere udmærker sig ved at være den befolkningsgruppe, hvor den største andel opnår en lang videregående uddannelse. Dog ses også en relativ stor andel, som ikke opnår en ungdomsuddannelse.

Hovedresultater af fremskrivningen

Om fremskrivningen

Fremskrivningens metode og hovedresultater er beskrevet i rapporten om DREAMs uddannelsesfremskrivning 2020.

Læs rapporten

Om de anvendte definitioner

Efterkommer: Person født i Danmark, hvor ingen af forældrene både er dansk statsborger og født i Danmark.

Dansk herkomst: Den resterende befolkning, som hverken er indvandrer eller efterkommer.

Ungdomsuddannelser: En gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse.

Videregående uddannelser: Korte, mellemlange eller lange videregående uddannelser.

Lange videregående uddannelser: Kandidat- eller Ph.d. uddannelse.