Projektstatus for GrønREFORM

18-12-2020

Der er fart på modeludviklingen, og konturerne til et færdigt modelsystem begynder at tegne sig.

Vi har udarbejdet et notat, som beskriver status samt kortsigtede målsætninger og prioriteringer. Hovedpunkterne fra notatet er gengivet nedenfor i afsnittet omhandlende målsætninger og status.

Læs uddybende projektstatus

Vi bestræber os på løbende at offentliggøre og dokumentere vores arbejde i form af arbejdsnotater. Således har vi indtil nu publiceret 17 notater på hjemmesiden, der på forskellig vis beskriver udviklingen af GrønREFORMs mange delmodeller.

I tilknytning til Finansministeriets projektbevilling er der blevet oprettet en bestyrelse og faglige følgegrupper for de enkelte delmodeller. I modelgruppen præsenterer og diskuterer vi løbende modeludviklingen med disse følgegrupper. Det giver os en ekstra arbejdsbyrde, men har også vist sig værdifuldt i forhold til at opnå faglig sparring og forventningsafstemning med modellens fremtidige brugere. Bestyrelsen fremgår nedenfor.

Målsætninger og status

Udviklingen af GrønREFORM er tilrettelagt ud fra to overordnede målsætninger:

  • November 2020 skal der være en ’fungerende og integreret model’. Det betyder, at alle delmodeller skal kunne løses simultant med CGE-modellen og de væsentligste sammenhænge mellem modellerne skal være på plads. Det betyder også, at modelsystemets balancerer og at modellens evne til at replikere og fremskrive historisk data skal være på plads.
  • Et halvt år senere er det et mål, at der skal være udviklet et tilfredsstillende grundforløb, samt at modellens marginalegenskaber også er tilfredsstillende. Forudsætninger og foreløbige resultater vil i denne periode løbende blive fremlagt for modelgruppens bestyrelse og projektets faglige følgegrupper.
  • November 2020 skal der være en ’fungerende og integreret model’. Det betyder, at alle delmodeller skal kunne løses simultant med CGE-modellen og de væsentligste sammenhænge mellem modellerne skal være på plads. Det betyder også, at modelsystemets balancerer og at modellens evne til at replikere og fremskrive historisk data skal være på plads.
  • Et halvt år senere er det et mål, at der skal være udviklet et tilfredsstillende grundforløb, samt at modellens marginalegenskaber også er tilfredsstillende. Forudsætninger og foreløbige resultater vil i denne periode løbende blive fremlagt for modelgruppens bestyrelse og projektets faglige følgegrupper.

Status i forhold til den første målsætning er, at vi i store træk har en ’fungerende model’, hvor modelsystemets balancerer og modellens evne til at replikere og fremskrive historiske data er på plads.

Vi har imidlertid ikke en ’integreret model’, hvor alle delmodellerne løses simultant med CGE-modellen. Udestående er forsyningsmodellen, affaldsmodellen og transportmodellen.

Integration af affaldsmodellen og forsyningsmodellen er godt i gang. Transportmodellen forventes først at kunne integreres i løbet af foråret 2021. Det skyldes dels, at forskerne stadig arbejder på den, og dels at integrationen af affaldsmodellen og forsyningsmodellen lægger beslag på modelgruppens ressourcer i mellemtiden.

Arbejdet med landbrug og LULUCF har været meget ressourcekrævende, men vi er nået rigtig langt på disse delområder. Faktisk er vi nået længere, end vi havde forventet, da vi formulerede målsætningen om et ’integreret’ modelsystem midtvejs i projektforløbet.

Ifølge planen for følgegruppe- og bestyrelsesmøder skal vi til april-maj 2021 have en afsluttende møderække, hvor det samlede modelsystems grundforløb og marginalegenskaber skal præsenteres. Vi mener stadig, at det er realistisk at kunne præsentere et sådan samlet grundforløb, men det vil nok ikke være så færdigt, som vi oprindelig havde sat som et mål.

Det er endnu for tidligt at kunne sige sikkert, hvilke udeståender der vil være til den tid. Det er dog klart, at forsinkelsen af udviklingen af transportmodellen skaber risiko for, at der her vil være et udestående arbejde. Derudover kan der peges på, at der er et relativt stort behov for at videreudvikle data fra Danmarks Statistik samt diverse teknologikataloger, og at det aktuelt er usikkert, hvornår og i hvilket omfang det kan gennemføres i 2021.

Bestyrelsen

GrønREFORMs bestyrelse har 15 medlemmer som vist i tabellen nedenfor. Et bestyrelsesmedlem fra Miljøministeriet er endnu ikke udpeget.

Navn og titel Institution
Peter Birch Sørensen
Professor
Københavns Universitet
Jette Bredahl Jacobsen
Professor
Københavns Universitet
Jørgen Elmeskov
Næstformand
Klimarådet
Michael Svarer
Professor
Aarhus Universitet
Mogens Fosgerau
Professor
Københavns Universitet
Lars Gårn Hansen
Professor
Københavns Universitet
Lars Haagen Pedersen
Afdelingschef
Finansministeriet
Michael Skaarup
Afdelingschef
Skatteministeriet
Lone Ank
Direktør
Erhvervsministeriet
(annonceres senere) Miljøministeriet
Anders Hoffmann
Afdelingschef
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Sarah Børner
Departementschef (konstitueret)
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Claus Andersen
Afdelingschef
Transport- og Boligministeriet
Jacob Krog Søbygaard
Sekretariatschef
Klimarådet
Martin Nygaard Jørgensen
Deputy Head of Department and Head of Macroeconomic Analysis
Nationalbanken

Læs uddybende projektstatus