Modellering af ammoniakudledninger i landbruget

21-12-2023

Notatet beskriver modelleringen af ammoniakudledninger i landbruget i GrønREFORM og beregningen af de samfundsmæssige omkostninger forbundet med ammoniakudledninger.

Abstract

GrønREFORM er blevet udvidet med en ammoniakfremskrivning som led i arbejdet for ekspertgruppen, der blev nedsat ifbm. aftale om Grøn Skattereform. Notatet dokumenterer hvilken data og modellering, der ligger til grund for GrønREFORMs ammoniakfremskrivning.

Hovedpointerne i notatet kan opsummeres som:

  • GrønREFORMs fremskrivning af landbrugets ammoniakudledninger baserer sig på data fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE). Særligt gælder det, at GrønREFORMs grundforløb for landbrugets ammoniakudledninger kalibreres op imod DCE’s ammoniakfremskrivning for landbruget. Dette medfører, at grundforløbet frem til og med 2040 er identisk med DCE’s.
  • Grundforløbet er konsistent med Klimafremskrivningen, da det er samme fremskrivning for landbruget DCE bruger til at beregne både udledninger til Klimafremskrivningen og ammoniakfremskrivningen.
  • En afgift på landbrugets udledninger på 750 kroner per tCO2e skønnes at kunne give samfundsmæssige gevinster på ca. 105 mio. kr. om året på dansk grund i form af mindsket ammoniakudledning.