Arbejdsmarkedstilknytning i Grønland

22-09-2021

DREAM har udviklet en ny fremskrivningsmodel, som fremskriver arbejdsmarkedsstatus for den grønlandske befolkning.

Rapporten er offentliggjort 22. september 2021.

Abstract

DREAM har udviklet en model til fremskrivning af den grønlandske befolknings tilknytning til arbejdsmarkedet som beskæftiget, ledig, studerende, pensionist mv.

Rapporten fremlægger fremskrivningens hovedresultater: En vurdering af udviklingen i arbejdsstyrken og antal overførselsmodtagere fremadrettet. Grundfremskrivningen tager udgangspunkt i den initiale befolkning i Grønland, som fremskrives ud fra den observerede arbejdsmarkedsadfærd i en historisk periode. Fremskrivningen slutter i år 2050. Den forventede effekt af øget pensionsalder indregnes i fremskrivningen. Rapporten dokumenterer modellen og dermed fremskrivningens metoder og datagrundlag.

Desuden udføres en række fremskrivninger med alternative forudsætninger. Disse har til formål at give eksempler på modellens anvendelse.

Hovedresultater

Befolkningsudviklingen i de kommende årtier betyder, at størrelsen af den grønlandske befolkning mindskes. Desuden ventes ældre at udgøre en betydeligt større andel af den samlede befolkning. Den faldende befolkningsstørrelse medfører, at arbejdsstyrken ventes at aftage med 4.400 personer frem mod 2050. Faldet i arbejdsstyrken er mindre end, hvad befolkningsudviklingen tilsiger. Stigende uddannelsesniveau og øget pensionsalder er hovedforklaringen herpå.

Aldring af befolkningen medfører, at antallet af alderspensionister næsten fordobles frem mod år 2035. Herefter mindskes antallet af ældre frem mod 2050. Antallet af personer på indkomsterstattende overførsler herunder førtidspension ventes at aftage i takt med, at befolkningen mindskes. Stigende uddannelsesniveau i den grønlandske befolkning fremadrettet medfører, at antal overførselsmodtagere falder kraftigere end demografien varsler.