Estimering af CES produktions-funktioner i MAKRO

02-03-2021

Dette arbejdspapir estimerer substitutionselasticiteter i MAKROs produktionsfunktion ved hjælp af Kalman-filteret.

Abstract

I dette arbejdspapir estimeres substitutionselasticiteterne mellem de forskellige produktionsfaktorer i MAKRO. Data er årsdata for tidsperioden 1967-2017, primært baseret på nationalregnskabstal. Idet den teknologiske udvikling er uobserverbar og potentielt ikke-lineær, specificeres en trendproces for den relative faktorefficiens, der er tidsvarierende. Vi anvender Kalman-filteret til at estimere CES-elasticiteterne simultant med den teknologiske udvikling. Det antages, at sidstnævnte udvikler sig trægt og udtrykker langsigtede trends.

Elasticiteten mellem kapital og arbejdskraft i de to primære private brancher i MAKRO, fremstilling og tjenester, estimeres til hhv. 0,51 og 0,42 og begge signifikant forskellige fra 1. Elasticiterne overfor bygninger estimeres oftest til 0, hvormed bygninger er en Leontief inputfaktor. Dette gælder også i nogen grad for materialer, men især i brancherne byggeri og fremstilling, hvor materialer udgør en stor del af det samlede input i produktionen, estimeres elasticiterne omkring 0,5.

På lang sigt er teknologisk udvikling arbejdskraftbesparende, men der er betydelige perioder med skift i retningen af teknologi mod kapital, f.eks. i servicebranchen fra 1990'erne og frem, hvilket understreger vigtigheden af en fleksibel specifikation af teknologisk udvikling. Tilgangen i analysen giver velspecificerede modeller med parameterestimater, der minder om analyser på lignende data for Danmark. Punktestimaterne opnås dog med en vis usikkerhed, hvilket sandsynligvis er en kombination af usikkerhed bag trend-specifikationen og volatile priser, særligt i user cost-udtrykkene.