Medlems- og formueprognose 2021

15-06-2021

Fremskrivningen af medlemsbestand og formue i Lønmodtagernes Dyrtidsmidler under LD Fonde. Antal udbetalinger ventes i 2021 at aftage til at normalt niveau, efter 2020 var kraftigt påvirket af COVID19 pandemien.

Abstract

I papiret betragtes udbetalingsadfærden blandt medlemmer af fonden Lønmodtagernes Dyrtidsmidler (LD).

I første halvår 2020 ses aktiemarkedets voldsomme fald i forbindelse med COVID19-pandemien at øge antallet af udbetalinger markant. Fra og med maj 2020 er udbetalingsomfanget dog faldet til samme niveau som de foregående år. Denne tendens fortsætter i begyndelsen af 2021, idet fonden i årets fire første måneder har foretaget udbetaling til nogenlunde samme antal medlemmer som i 2017. Faldet i antal udbetalinger skyldes sandsynligvis en normalisering af fondens afkast.

Negativt afkast og usikkerheden om aktiemarkedets udvikling øgede udbetalingstilbøjeligheden i begyndelsen af 2020. Udbetalinger ved 60 år og blandt de ældste medlemmer af LD steg relativt mest. Stigningen ved 60 år kan henføres til udsendelse af brev til medlemmerne, som orienterer om muligheden for skatterabat.

I løbet af en periode opnår puljevælgere forskelligt afkast alt efter i hvilke puljer, vedkommende har placeret sin formue (en andel af formuen i flere puljer kan vælges). Dette muliggør en sammenligning af, hvordan medlemmer, der inden for samme periode opnår forskelligt afkast, reagerer.

Det findes, at udbetalingssandsynligheden er forholdsvis ens for alle puljevælgere, uafhængigt af det opnåede afkast.

Fremskrivning af medlemsbestand og formue

I undersøgelsen foretages en fremskrivning af medlemsbestand og formue i LD frem mod 2050. Det forventes, at antallet af udbetalinger fra LD de kommende år vil være lidt lavere end observeret de seneste år. Udbetalingsmønstret medfører, at antallet af medlemmer i LD skønnes at være i størrelsesordenen 369.000-381.000 i år 2025 (centralt skøn: 373.000).

LDs afkast de følgende år har afgørende betydning for formuens udvikling. Der udføres fremskrivninger med to forskellige antagelser om fondens fremadrettede afkast. Afhængigt af afkastet vurderes det, at LDs samlede formue i 2025 vil være reduceret med 8-10 mia. kr. i forhold til formuen ved indgangen til 2021. Udviklingen følger af det faldende antal medlemmer samt omlægning til LD-aldersopsparing, når de resterende medlemmer løberne bliver berettiget hertil i takt med, de i løbet af de kommende år fylder 60 år.