Socioøkonomisk fremskrivning 2021

13-12-2021

Rapporten præsenterer hovedresultaterne af DREAMs fremskrivning af arbejdsstyrken og antal overførselsindkomstmodtagere. Desuden er fremskrivningens metode og datagrundlag beskrevet.

Abstract

DREAM foretager en fremskrivning af den danske befolkning efter tilknytning til arbejdsmarkedet (også kaldet socioøkonomisk status). Resultatet af fremskrivningen er en vurdering af hvor mange danskere, der fremadrettet vil være til rådighed for arbejdsmarkedet som beskæftigede eller ledige, hvor mange der vil være uden for arbejdsmarkedet som førtidspensionister eller efterlønsmodtagere og hvor mange, der vil være gået på folkepension.

Denne rapport fremlægger fremskrivningens hovedresultater: Et kvalificeret bud på udviklingen i størrelsen af den strukturelle arbejdsstyrke og i antallet af offentligt forsørgede.

I dette års fremskrivning er metoden til fastlæggelse af erhvervsdeltagelsen fra og med folkepensionsalderen revideret. I det nye fremskrivningsprincip indregnes en effekt af øget restlevetid på befolkningens arbejdsmarkedstilknytning fra folkepensionsalderen. Herudover er fremskrivningen opdateret med den senest registrerede arbejdsmarkedsadfærd, ligesom effekten af ny arbejdsmarkedspolitik indregnes (heriblandt tidlig pension).

Fremskrivningen peger mod en betydelig stigning i arbejdsstyrken de kommende årtier. Frem mod 2060 ventes arbejdsstyrken således at stige med godt 430.000 personer i forhold til i 2021. Heraf skønnes arbejdsstyrken at stige med godt 90.000 personer frem mod 2030. Stigningen i arbejdsstyrken er hovedsageligt drevet af senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Den demografiske udvikling, befolkningens stigende uddannelsesniveau og øvrige arbejdsmarkedspolitiske reformer bidrager ligeledes positivt til arbejdsstyrken.