Medlems- og formueprognose 2020

08-09-2020

Fremskrivning af antal medlemmer og formue i fonden Lønmodtagernes Dyrtidsmidler.

Abstract

Siden 2015 har DREAM årligt foretaget en fremskrivning af medlemsbestand og formue i fonden Lønmodtagernes Dyrtidsmidler (LD), som hører under LD Fonde. Datagrundlaget er en samkøring af LDs medlemsregister med en række af Danmarks Statistiks personregistre for perioden 1981–2020.

I papiret præsenteres Medlems- og formueprognose 2020. Fremskrivningen af medlemsbestanden baseres på den historiske udbetalingsadfærd blandt LDs medlemmer. Udviklingen i LDs formue afhænger dels af medlemsbestanden og dels af den fremadrettede nettoforrentning af medlemmernes opsparing.

Udarbejdelsen af dette års medlems- og formueprognose ligger noget senere på året, end det sædvanligvis er tilfældet. Som følge af COVID-19 pandemien oplevedes store fald på aktiemarkedet i foråret 2020, ligesom der var stor usikkerhed om den fremadrettede økonomiske udvikling. Som følge heraf observeredes et øget antal udbetalinger fra LD.

For at se nærmere på medlemmernes reaktion på COVID-19 situationen blev medlems- og formueprognosen udskudt fra foråret til efteråret 2020. Der er foretaget et ekstraordinært udtræk af medlemsbestanden i LD medio 2020. Dette gør det muligt også at betragte udbetalingsadfærden i første halvår 2020.