Fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning - Socioøkonomisk fremskrivning 2020

27-11-2020

Rapporten præsenterer hovedresultaterne af DREAMs socioøkonomiske fremskrivning 2020. Desuden er fremskrivningens metode og datagrundlag beskrevet.

Abstract

DREAM foretager en fremskrivning af den danske befolkning efter tilknytning til arbejdsmarkedet (også kaldet socioøkonomisk status). Resultatet af fremskrivningen er en vurdering af hvor mange danskere, der fremadrettet vil være til rådighed for arbejdsmarkedet som beskæftigede eller ledige, hvor mange der vil være uden for arbejdsmarkedet som førtidspensionister eller efterlønsmodtagere og hvor mange, der vil være gået på folkepension.

Denne rapport fremlægger fremskrivningens hovedresultater: Et kvalificeret bud på udviklingen i arbejdsstyrkens størrelse og i antallet af offentligt forsørgede. Desuden dokumenteres modellen og dermed fremskrivningens metoder og datagrundlag.

Fremskrivningen peger mod en betydelig stigning i arbejdsstyrken de kommende årtier. Frem mod 2060 ventes arbejdsstyrken således at stige med godt 430.000 personer i forhold til i dag. Heraf skønnes arbejdsstyrken at stige med godt 70.000 personer frem mod 2025. Stigningen i arbejdsstyrken er hovedsageligt drevet af senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Den demografiske udvikling, befolkningens stigende uddannelsesniveau og øvrige arbejdsmarkedspolitiske reformer bidrager ligeledes positivt til arbejdsstyrkens udvikling.