Estimering af udenrigshandelselasticiteter i MAKRO

30-11-2020

I papiret estimeres Danmarks import- og eksportsubstitutionselasticiteter for MAKRO-brancherne fremstilling og energi.

Abstract

I dette arbejdspapir estimeres Danmarks import- og eksportsubstitutionselasticiteter for MAKRO-brancherne fremstilling og energi. Data er på årlig frekvens for perioden 1995-2016 fra den internationale handelsdatabase BACI. Ved at anvende detaljeret handelsdata for mange lande på produktniveau kan elasticiteterne for efterspørgslen estimeres, så de tager højde for typiske endogenitetsproblemer, ligesom potentielle problemer med aggregeringsbias kan undersøges og imødegås. Vi tager udgangspunkt i metoden i Feenstra (1994), hvor henholdsvis udbuds- og efterspørgselskurverne identificeres ved at udnytte heteroskedasticiteten for stød i landedimensionen. Den resulterende importelasticitet mellem indenlandsk og udenlandsk producerede varer er 2,76. Vi estimerer herefter eksportelasticiteten som et vægtet gennemsnit af Danmarks 50 største samhandelspartneres importelasticiteter og får et estimat på 5,42 for fremstilling. Denne estimerede eksportelasticitet er robust over for en alternativ antagelse om, at elasticiteten er ens på tværs af de lande, som Danmark eksporterer til. For energi finder vi elasticiteter på 3,50 og 5,03 for henholdsvis import og eksport. Der er indikationer på aggregeringsbias, idet estimaterne af elasticiteterne generelt er højere, jo mere disaggregeret data der anvendes i estimationen.