Uddannelsesfremskrivning 2019

23-08-2019

Rapporten presenter metode og hovedresultater fra DREAMs uddannelsesfremskrivning 2019. Fremskrivningen baseres på uddannelsesadfærd til og med oktober 2017, og i dette års fremskrivning anvendes nyt datagrundlag for indvandreres uddannelsesbaggrund. Desuden anvendes en ny og forbedret metode til estimation af uddannelsesadfærd.

Abstract

Rapporten fremlægges resultaterne fra DREAMs Uddannelsesfremskrivning 2019, der er baseret på data fra uddannelsesdatabasen, der senest er opdateret i oktober 2017. Først beskrives DREAMs uddannelsesmodel og de seneste modelændringer, herefter gennemgås resultaterne fra årets fremskrivning, status omkring regeringens uddannelsesmålsætninger, forskellen til sidste års fremskrivning samt den fremskrevne udvikling med udgangspunkt i hver af de forskellige uddannelsestyper.

Dette er den første fremskrivning efter opdateringen af uddannelsesniveauet for den indvandrede del af befolkningen. Ydermere er fremskrivningsmetoden for uddannelsesadfærden blevet markant forbedret. Endelig er den demografiske udvikling også opdateret til at følge DREASs 2019-befolkningsfremskrivning.

Den samlede opdatering betyder en forbedring af uddannelsesniveauet i henhold til samtlige af de generelle uddannelsesmålsætninger, 95, 60 hhv. 25-målsætningerne, hvorimod målsætningen om større optag på de erhvervsfaglige uddannelser er rykket længere væk i forhold til både i dag og den seneste fremskrivning.

Opdateringen af uddannelsesniveauet for indvandrere har betydet at uddannelsesniveauet for denne befolkningsgruppe er steget betydeligt, idet en del med ukendt uddannelse er blevet tildelt en mellemlang videregående uddan-nelse eller en kandidatuddannelse. Fremdriftsreformen lader til at have haft en betydelig positiv effekt på fuldførelsesandelen for især kandidatstuderende, mens Erhvervsskolereformen formentlig har resulteret i et betydeligt fald i tilgangen af elever på de erhvervsfaglige uddannelser samt forbedret fuldførelse af påbegyndte uddannelsesforløb. Den væsentligste demografiske ændring siden Uddannelsesfremskrivningen 2017 er i forventningen til den fremtidige indvandring, hvor der sker en forskydning fra indvandring fra ikke-vestlige lande til en større indvandring fra vestlige lande, hvilket alt-andet-lige betyder et højere uddannelsesniveau.