Individuelle fremskrivninger af demografisk udvikling og boligpræferencer i 42 udvalgte kommuner

15-05-2017

For 42 kommuner har DREAM foretaget fremskrivninger af udviklingen i befolkningens demografiske struktur, familiemønster, uddannelsesniveau, tilhørsforhold til arbejdsmarkedet og boligpræferencer.

Abstract

I rapporten sammenfattes centrale resultater af en række individuelle analyser af forventningen til udviklingen i befolkningens demografiske struktur, familiemønster, uddannelsesniveau, tilhørsforhold til arbejdsmarkedet og boligpræferencer i 42 udvalgte kommuner frem mod år 2040. Formålet er at tydeliggøre kommunernes forventede udfordringer i fravær af indgreb og dermed skabe et videns- og evalueringsgrundlag til brug for målrettet genopretning i de områder, hvor forventningerne alt andet lige tilsiger, at det vil være påkrævet for at bevare det offentlige serviceniveau og skabe forbedrede vilkår for et boligmarked i balance.

Undersøgelsen er finansieret af Realdania Filantropi og omfatter ud over denne sammenfatning 42 selvstændige analyser for de deltagende kommuner. Blandt de udvalgte kommuner indgår de 26 i kampagnen ”På forkant”, ligesom samtlige 34 kommuner kategoriseret som yderkommuner i kampagnen ”Stedet Tæller” deltager.

Forventningen til den fremtidige udvikling er etableret ved anvendelse af DREAMs mikrosimulationsmodel SMILE 3.0, der også tidligere har været anvendt til fremskrivninger af centrale strukturelle forhold, herunder til identificering af de kommuner, der fremadrettet vil være udfordret af afvandring og affolkning.