Uddannelsesfremskrivning 2013

28-01-2014

Rapporten presenter metode og hovedresultater fra DREAMs uddannelsesfremskrivning 2013. Der er foretaget enkelte modelændringer siden sidste år, primært relateret til modellens behandling af overgangssandsynligheder.

Abstract

Uddannelse har enorm betydning for såvel den enkelte borger som for sam-fundet generelt. For den enkelte kan uddannelse være bestemmende for videre social og økonomisk succes, og i et samfundsmæssigt perspektiv er uddannelsesniveaet et centralt parameter for udviklingen i produktivitet, arbejdsløshed, konkurrenceevne, social ulighed mv.

DREAMs uddannelsesmodel giver en langsigtet fremskrivning af uddannelsesniveauet i Danmark baseret på DREAMs befolkningsfremskrivning og ob-serveret uddannelsesmæssig adfærd. Modellen giver et detaljeret bud på, hvor stor søgning der fremover kan forventes at være til forskellige uddannelsestyper, og hvordan antallet af færdiguddannede personer fra hver uddannelsestype kan forventes at udvikle sig i fremtiden.

Med nærværende rapport fremlægges resultaterne fra DREAMs Uddannelsesfremskrivning 2013. Først beskrives DREAMs uddannelsesmodel og de seneste modelændringer, herefter gennemgås resultaterne fra årets fremskrivning, status omkring regeringens uddannelsesmålsætninger, forskellen til sidste års fremskrivning samt den fremskrevne udvikling med udgangspunkt i hver af de forskellige uddannelsestyper.

De seneste år er der sket markante ændringer i befolkningens uddannelses-mønstre. Resultatmæssigt peger dette års uddannelsesfremskrivning på en lille stigning i uddannelsesniveauet set i forhold til sidste års fremskrivning, i hvilken niveauet var markant højere end året før. Uddannelsesniveauet er stigende blandt andet som konsekvens af den aktuelle økonomiske situation og forskellige politiske tiltag.

Der er foretaget enkelte modelændringer siden sidste år, primært relateret til modellens behandling af overgangssandsynligheder.