Danmarks fremtidige befolkning - Befolkningsfremskrivning 2012

02-05-2012

Rapporten præsenterer og dokumenterer DREAMs befolkningsfremskrivning 2012. Forskellen mellem sidste og dette års fremskrivning er primært forklaret af tilføjelsen af et nyt historisk år, idet opdateringen grundlæggende er baseret på samme metodiske tilgang som anvendt til 2011-fremskrivningen.

Abstract

2. maj 2012 udsendtes den samordnede landsdækkende befolkningsfremskrivning mellem Danmarks Statistik (DST) og DREAM. Forskellen mellem sidste og dette års fremskrivning er primært forklaret af tilføjelsen af et nyt historisk år, idet opdateringen grundlæggende er baseret på samme metodiske tilgang som anvendt til 2011-fremskrivningen. Den seneste historiske udvikling i data motiverer en opjustering af det årlige skøn for bruttoindvandringen og en nedjustering af den kortsigtede udvikling i periodefertiliteten.

I nærværende publikation beskrives det datamæssige og modeltekniske grundlag for fremskrivningen samt de væsentligste resultater. Udgangspunktet for 2012-fremskrivningen er den registrerede befolkningsudvikling frem til primo 2012. Befolkningsudviklingen er – i overensstemmelse med tidligere år – fremskrevet indtil år 2100. Det skal understreges, at usikkerheden på befolkningsfremskrivningen er hastigt voksende i fremskrivningens længde. Idet der således er knyttet en betragtelig usikkerhed til især de langsigtede skøn, skal resultatet først og fremmest fortolkes som en illustration af befolkningsudviklingen og dens sammensætning for det anvendte sæt antagelser.

Fortolkninger og synspunkter udtrykt i nærværende publikation er DREAMs egne og ikke nødvendigvis sammenfaldende med Danmarks Statistiks.