DREAMs landsdækkende befolkningsfremskrivning til år 2100 - Befolkningsfremskrivning 2004

23-11-2004

Udgivelsen dokumenterer metode og resultater i DREAMs befolkningsfremskrivning 2004. I forhold til tidligere er der i år anvendt en ændret statistisk fremskrivningsmetode, hvad angår udviklingen i befolkningens dødelighed.

Abstract

DREAM har siden 1999 årligt udarbejdet landsdækkende befolkningsfremskrivninger. Datakilder, forudsætninger og beregningsmetode beskrives her sammen med de væsentligste resultater af 2004-fremskrivningen. Fremskrivningen danner desuden baggrund for DREAMs regionale befolkningsfremskrivning.

I forhold til tidligere er der i år anvendt en ændret statistisk fremskrivningsmetode, hvad angår udviklingen i befolkningens dødelighed. I dette års befolkningsfremskrivning anvendes den såkaldte Lee-Carter-metode, som internationalt har vundet stor udbredelse de senere år, og som har flere fordele i forhold til andre metoder.

Befolkningsfremskrivningen i 2003 indførte en mere detaljeret modellering af indvandringen end tidligere. Det skyldtes et ønske om at vurdere virkningerne af ændringerne i lovgivningen om indvandring, som blev vedtaget i 2002. Fremskrivningen blev nu baseret på antallet af opholdstilladelser for hvert enkelt juridisk opholdsgrundlag sammen med forskellige antagelser om betydningen af lovændringerne for indvandringen på længere sigt. Den samme modellering bruges i dette års fremskrivning, idet der dog er ændret i antagelserne om indvandringen fra de nye EU-lande som følge af en nyere analyse heraf.

Med hensyn til udviklingen i den samlede fertilitet på langt sigt følger DREAMs befolkningsfremskrivning FN’s skøn over den langsigtede udvikling. Dette har i år medført en ændring i antagelsen om det meget langsigtede niveau for den samlede fertilitet over alle befolkningsgrupper fra 1,91 i sidste års fremskrivning til 1,85 i nærværende fremskrivning.

Bortset fra disse ændringer er nærværende fremskrivning i så vidt omfang som muligt en opdatering af fremskrivningen fra 2003, hvor opdateringen består af den registrerede udvikling i befolkningen frem til primo 2004. Der laves sidst i papiret en sammenligning med fremskrivningen fra sidste år.

Befolkningsudviklingen er – i overensstemmelse med tidligere år – skrevet 100 år frem i tiden. Det skal understreges, at usikkerheden på befolkningsfremskrivningen er hastigt voksende i fremskrivningens længde. Der er så stor usikkerhed ved især de langsigtede skøn, at resultatet først og fremmest skal fortolkes som en illustration af befolkningsudviklingen og dens sammensætning for det givne sæt antagelser, der anvendes.