DREAMs regionale befolkningsfremskrivning til år 2040 - Befolkningsfremskrivning 2004

14-12-2004

Udgivelsen dokumenterer metode og resultater i DREAMs regionale befolkningsfremskrivning 2004. Befolkningsudviklingen følger den landsdækkende fremskrivning udgivet 23. november 2004.

Abstract

DREAM har siden 1999 udarbejdet befolkningsfremskrivninger for Danmark som helhed. Seneste fremskrivning for landet som helhed findes beskrevet i Koch, Stephensen og Schou (2004), der kan downloades fra DREAMs hjemmeside.

Dette papir er en opdatering af en befolkningsfremskrivning af befolkningen i Danmark fordelt på amter frem til 2040, udsendt november 2003 (se Markeprand og Stephensen, november 2003). For en analyse af den historiske udvikling i befolkningens fordeling på regioner henvises til Markeprand og Stephensen, juni 2003.

Befolkningsfremskrivningen på amter er afstemt, således at summen af befolkningen i alle amter (fordelt på alder og køn) er identisk med befolkningen i DREAMs 2004-befolkningsfremskrivning for landet som helhed.

Mens selve beregningerne i fremskrivningen er foretaget amtsvis, er præsentationen tilpasset den kommende regionale struktur, så resultaterne som hovedregel præsenteres opdelt i de fem kommende regioner.

I modsætning til DREAMs befolkningsfremskrivning for landet som helhed opdeler den regionale befolkningsfremskrivning ikke befolkningen i grupper efter oprindelse. Her fremskrives kun den samlede befolkning fordelt på alder og køn, og der anvendes et nettoindvandringsbegreb. Hovedårsagen til, at opdelingen efter oprindelse er undladt, er, at de alders- og kønsfordelte tal for til- og fraflytning fra og til de enkelte amter ikke er tilstrækkeligt store til at muliggøre en sådan opdeling.