DREAMs befolkningsfremskrivning fordelt på amter til år 2040 - Befolkningsfremskrivning 2003

03-11-2003

Udgivelsen dokumenterer metode og resultater i DREAMs fremskrivning af befolkningen i Danmark fordelt på amter frem til 2040. Befolkningsudviklingen følger den landsdækkende fremskrivning udgivet 9. oktober 2003.

Abstract

DREAM har siden 1999 udarbejdet befolkningsfremskrivninger for Danmark som helhed. Seneste fremskrivning for landet som helhed findes beskrevet i Markeprand, Stephensen og Pedersen (oktober 2003), der kan downloades fra DREAMs hjemmeside.

Dette papir er en opdatering af en befolkningsfremskrivning af befolkningen i Danmark fordelt på amter frem til 2040, udsendt juni 2003 (se Markeprand og Stephensen (2003). For en analyse af den historiske udvikling i befolkningens fordeling på regioner henvises til Markeprand og
Stephensen (2003).

Befolkningsfremskrivningen på amter er afstemt, således at summen af befolkningen i alle amter (fordelt på alder og køn) er identisk med befolkningen i DREAMs 2003-befolkningsfremskrivning for landet som helhed.

Der er en meget betydelig ændring i den forventede fremtidige indvandring mellem DREAMs 2003 og 2002 fremskrivning. Det skyldes, at der i 2003 fremskrivningen er taget højde for effekten af ændringerne i udlændinge- og ægteskabsloven (ved lov 365 af 6. juni 2002). Dette påvirker udviklingen i den samlede befolkning og dermed også den regionale fremskrivning. Det fører dog kun til mindre regionale forskydninger i befolkningens sammensætning. 

I modsætning til DREAMs befolkningsfremskrivning for landet som helhed opdeler den regionale befolkningsfremskrivning ikke befolkningen i grupper efter oprindelse. Her fremskrives kun den samlede befolkning fordelt på alder og køn, og der anvendes et nettoindvandringsbegreb. Hovedårsagen, til at opdelingen efter oprindelse er undladt, er, at de alders- og kønsfordelte tal for til- og fraflytning fra til de enkelte amter ikke er tilstrækkeligt store til at muliggøre en sådan opdeling. 

Denne fremskrivning adskiller sig fra den forrige ved at have 2002 som initialår og ved at være baseret på DREAMs befolkningsfremskrivning fra 2003.