GrønREFORM i Washington

01-05-2024

Peter, Louis og Jens deltog i en række faglige møder om finansministeriers behov for grønne regnemodeller.

Sammen med en delegation fra Finansministeriet deltog vi i en række faglige møder med diskussion om finansministeriers behov for grønne regnemodeller, og hvordan det globale model-miljø kan blive bedre til at imødekomme disse behov. Det har givet anledning til en del opmærksomhed herhjemme med i skrivende stund 2 artikler i Politiken i denne uge.

Her følger lidt mere baggrundsinformation samt henvisninger til de omtalte artikler.

Erfaringsudveksling

Et væsentligt formål med det internationale samarbejde er altså erfaringsudveksling. I forbindelse med besøget i Washington offentligjorde GrønREFORM derfor et ’erfaringspapir’ tiltænkt det internationale publikum, der redegør for udviklingen af GrønREFORM fra forskningsprojekt til modellens implementering i centraladministrationen.

Læs notatet ’Development of the GreenREFORM model’

I DREAM fik vi en masse værdifulde internationale kontakter, som har fokus på forskellige områder af den grønne dagsorden. Eksempelvis arbejder de i Finland med samspillet mellem klimaforandringer, fald i biodiversitet og væksten i skovene og i Australien arbejder de med konsekvenserne af teknologiudvikling og forskellen i effekterne alt afhængigt af, hvornår regulering annonceres og indføres.

Coalition of Finance Ministers For Climate Action

Koalitionen samler 92 landes finansministre omkring et sæt af principper kaldet "Helsinki-principperne", der fremmer national klimaindsats, især gennem finanspolitik og brug af offentlige finanser. Det danske Finansministerium og U.S. Department of Treasury leder sammen koalitionens arbejde omkring Helsinki-princip 4, som lyder “Take climate change into account in macroeconomic policy, fiscal planning, budgeting, public investment management, and procurement practices".

Finansministeriets engagement i udviklingen af GrønREFORM og integration i centraladministrationens arbejde bliver i koalitionen betragtet som et skoleeksempel. At GrønREFORM samtidig rent teknisk er på forkant af udviklingen i forhold til sammenlignelige modelprojekter bidrager kun yderligere til den internationale opmærksomhed.

Modelgruppen i DREAM har over de seneste år taget aktiv del i finansministeriets arbejde i koalitionen, og senest deltog 3 medarbejdere i en række faglige møder i Washington under overskriften Forum on the Macroeconomics of Green and Resilient Transition, som Finansministeriet og U.S. Treasury arrangerede i samarbejde med The Bezos Earth Fund i april 2024.   

På seminaret fortalte afdelingschef Lars Haagen Pedersen fra Finansministeriet om, hvordan GrønREFORM blev brugt af Ekspertgruppen for en Grøn Skattereform, og hvordan ekspertgruppen brugte modellen til at vise fordele og ulemper ved forskellige veje til at nå et givet mål for reduktion af landbrugets drivhusgasudledninger.

Læs mere om Ekspertgruppen for en Grøn Skattereforms beregninger på GrønREFORM

Jens Sand Kirk fra DREAM bidrog også med et oplæg om, hvordan det i GrønREFORM er lykkedes at bygge et så stort modelsystem med en fuldt integreret bottom-up-beskrivelse af teknologiskift og allokering af produktionskapacitet i el og varmemarkedet.

I et interview i Politikken udtaler Lars Haagen Pedersen, at

Det blev modtaget meget, meget positivt af en række lande. Kort efter mig talte den ansvarlige for modellerne i Verdensbanken, og han sagde, at sådan en model ville han sandelig gerne have.

Læs artiklen ”Revolutionerende dansk regnemaskine kan gøre verden grønnere”

Green Macroeconomic Modeling Initiative

Parallelt med det førnævnte samarbejdsforum, hvor fokus er på interaktionen mellem politik og model-udvikling, deltog GrønREFORM også i et parallelt forum kaldet ’The Green Macroeconomic Modeling Initiative’, med et mere snævert fokus på modeludvikling, initieret og finansieret af The Besoz Earth Fund. Også her var der stor interesse, da Peter Stephensen fra DREAM redegjorde for den strategi, og de metoder, der danner grundlag for GrønREFORMs succes.

EU-finansieret modelprojekt

I det førnævnte interview med Lars Haagen Pedersen omtales også et igangværende EU-finansieret projekt, hvor institutioner i Belgien, Polen, Østrig, Italien, og Finland er gået sammen om et søge midler til at understøtte deres udvikling af egne grønne regnemodeller med inspiration i GrønREFORM.

Jens Sand Kirk udtaler i en opfølgende artikel, at

Ideen er, at landene skal sende repræsentanter til Danmark, hvor vi skal lære dem, hvordan vi laver modeller, og vise dem vores teknikker. Så skal vi bygge en miniversion af GrønREFORM, som landene kan anvende til analyser af deres klimapolitik. Det handler altså om en generel regnemodel på samme måde som i Danmark.

Læs artiklen ’Dansk regnemodel kan blive en eksportvare, som kan få stor betydning for klima og miljø’

Kommissionen har bevilget finansiering til projektet, og der er nu en igangværende udbudsproces. Det er derfor vanskeligt at redegøre for det forventede fremadrettede forløb, udover hvad der fremgår af kommissionens offentliggørelse vedrørende projektet.

Se afsnit 2.1.2 s. 35-36 i bilag til for 2024 arbejdsprogram for TSI