Boligefterspørgslen øges i bykommunerne

27-05-2021

Opdateret fremskrivning af demografi, socioøkonomi og boligstruktur i landets kommuner.

Vi bliver flere danskere frem mod år 2040. Samtidig forventes en stigende andel at leve som enlige. Det vil øge boligefterspørgslen.

En fortsat tilflytning mod de større byområder betyder, at boligefterspørgslen særligt øges i og omkring de større byer. En forventet positiv nettoindvandring bidrager ligeledes til denne centralisering, idet indvandrere typisk bosætter sig i bynære områder.

Den fortsatte urbaniseringstendens betyder, at boligefterspørgslen ventes at stige i bykommuner og oplandskommuner omkring de største byer. Området ved den vestlige del af Limfjorden, det nordligste Jylland og enkelte kommuner i den sydligste del af landet samt Bornholm er kendetegnet ved en negativ tilvækst. I de øvrige kommuner ventes en omtrent uændret eller blot svag negativ vækst i boligefterspørgslen.

Internt i kommunerne ventes flyttebevægelserne ligeledes at være fra land mod by. Dette skyldes blandt andet aldring af befolkningen.

Figuren nedenfor viser den forventede, fremskrevne ændring i antal familier i hver af landets kommuner frem mod 2040. Udviklingen i boligefterspørgslen afspejler i vidt omfang udviklingen i antallet af familier.

Figur 1.
Ændring i boligefterspørgslen frem mod år 2040.

Anm.: Faldende boligefterspørgsel dækker de kommuner, hvor antallet af familier forventes at falde med mere end 5 procent i perioden 2018-2040. Uændret boligefterspørgsel er ændring i antal familier på mellem -5 til 5 procent. Stigende boligefterspørgsel dækker en ventet stigning i antal familier på mere end 5 procent.

Kilde: Figur 4.4b i rapporten Demografi, socioøkonomi og boligstrukturer i danske kommuner.

Opdateret fremskrivning

Fremskrivning af boligefterspørgslen er udført med DREAMs mikrosimuleringsmodel SMILE.

På længere sigt vil boligbehovet i høj grad være bestemt ud fra faktorer som befolkningens størrelse, alderssammensætning, samlivsmønster, uddannelsesniveau, beskæftigelsesmuligheder mv. Samme faktorer har stor indflydelse ved valg af boligens karakteristika som for eksempel ejerform, størrelse og geografiske placering.

I SMILE fremskrives disse demografiske og socioøkonomiske forhold. Boligadfærden beskrives ved flyttebevægelser mellem boliger. Boligpræferencerne er beskrevet på kommuneplan og er blandt andet fordelt på ejerform, bolig- og bystørrelse.

SMILE er netop blevet opdateret, så modellen tager afsæt i befolkningen ved indgangen til 2018. Modellens adfærdsmønstre er desuden reestimerede på opdaterede data.

Yderligere information

Introduktion til SMILE

Om fremskrivningen

Rapporten ”Demografi, socioøkonomi og boligstrukturer i danske kommuner” beskriver fremskrivningens resultater og metode.

Læs rapporten