Offentliggørelse af socioøkonomisk fremskrivning 2019

24-09-2019

Den socioøkonomiske fremskrivning er opdateret med den senest registrerede adfærd. Fremskrivningen peger mod en betydelig stigning i arbejdsstyrken de kommende årtier. Stigningen i arbejdsstyrken er hovedsageligt drevet af senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

DREAM foretager en fremskrivning af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet ved at opdele den fremtidige befolkning på 36 arbejdsmarkedskategorier (som beskæftiget, ledig, førtidspensionist, efterlønsmodtager, folkepensionist mv.).

Dette års socioøkonomiske fremskrivning er opdateret med den senest registrerede adfærd på arbejdsmarkedet, ligesom fremskrivningen anvender DREAMs nyeste befolknings- og uddannelsesfremskrivning.

Dette års socioøkonomiske fremskrivning er opdateret med den senest registrerede adfærd på arbejdsmarkedet, ligesom fremskrivningen anvender DREAMs nyeste befolknings- og uddannelsesfremskrivning.

Fremskrivningen er nu opdateret med den senest registrerede adfærd på arbejdsmarkedet, ligesom befolkningsudviklingen og udviklingen i befolkningens uddannelsesniveau følger DREAMs seneste fremskrivninger. I dette års fremskrivning anvendes desuden imputeret uddannelsesniveau for indvandrere.

Fremskrivningen peger mod en betydelig stigning i arbejdsstyrken de kommende årtier. Frem mod 2050 ventes arbejdsstyrken således at stige med op mod 315.000 personer i forhold til i dag. Heraf skønnes arbejdsstyrken at stige med godt 90.000 personer frem mod 2025. Stigningen i arbejdsstyrken er hovedsageligt drevet af senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Den demografiske udvikling, befolkningens stigende uddannelsesniveau og øvrige arbejdsmarkedspolitiske reformer bidrager ligeledes positivt til arbejdsstyrkens udvikling.

Fremskrivningen peger mod en betydelig stigning i arbejdsstyrken de kommende årtier. Stigningen er hovedsageligt drevet af senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Fremskrivningen peger mod en betydelig stigning i arbejdsstyrken de kommende årtier. Stigningen er hovedsageligt drevet af senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Den aldrende befolkning medfører en betydelig stigning i antallet af folkepensionister de kommende årtier. Antallet af øvrige overførselsmodtagere såsom førtidspensionister, sygedagpengemodtagere mv. forventes ligeledes at stige de følgende år. Dette sker i takt med, at tilbagetrækningsalderen øges, da en del af de, som under de nuværende regler trækker sig fra arbejdsmarkedet, i stedet forventes at overgå til en overførselsindkomst, når muligheden for tilbagetrækning udskydes.
Stigningen i arbejdsstyrken er dog tilstrækkelig til, at forholdet mellem antal erhvervsaktive og antal af overførselsmodtagere fremadrettet forbliver på nogenlunde samme niveau som i dag.

Læs rapporten