Identifikation og undersøgelse af udsatte boligområder i Danmark

03-06-2019

DREAM har identificeret og analyseret udsatte boligområder. Det findes blandt andet, at bosætning i et udsat boligområde har en signifikant negativ effekt på beboernes arbejdsmarkedstilknytning.

DREAM har udført en undersøgelse, som har til formål at kortlægge hvor i Danmark, der er udsatte boligområder og at undersøge, hvad der karakteriserer disse områders beboere.

Identifikation af udsatte boligområder

Analysen indledes med at identificere udsatte boligområder i Danmark i perioden 1986-2017. Der er udviklet en metode, der gør det muligt på en konsistent og automatisk måde at udpege udsatte boligområder over længere tidsperioder. Områderne udpeges på basis af socioøkonomiske karakteristika, og etnicitet er bevidst fravalgt som identificerende parameter.

Hovedparten af de udsatte boligområder identificeres til at være større almene bebyggelser, der enten er beliggende centralt i de større byer eller i forstæderne til disse byområder. Områderne har over den betragtede periode været tilnærmelsesvis stabile i både udbredelse og placering.

På basis af udsatte nabolag søges graden af socioøkonomisk segregering i Danmark belyst. Det demonstreres, at beboerne i de udsatte nabolag i Danmark lever langt mere segregeret end den socioøkonomiske mellemklasse. Der argumenteres for, at den socioøkonomiske segregering i de udsatte boligområder, over den betragtede periode, har været faldende i København, mens den har været tilnærmelsesvis stabil i resten af landet.

Effekt af bosætning i udsatte boligområder

Det undersøges, hvorledes det påvirker mennesker at bo i udsatte boligområder. En sådan undersøgelse er i udgangspunktet udsat for problemstillinger omkring selvselektion. Har man en lav indkomst, fordi man bor i et udsat område, eller er det omvendt? I denne delanalyse afhjælpes selvselektionsproblemet med et såkaldt naturligt eksperiment.

Det er muligt at påvise betydelige effekter af bosætning i et udsat område på arbejdsmarkedstilknytning, mens der ingen overordnede effekter findes på kriminalitetsomfanget.

Læs rapporten om udsatte boligområder i Danmark

Den samlede undersøgelse af udsatte boligområder omfatter desuden en beskrivelse af socioøkonomiske karakteristika for beboerne i de udsatte områder der ses på flyttemønstre i de identificerede udsatte boligområder.

En persons socioøkonomiske formåen kan sammenfattes i udviklingen i den pågældendes indkomst gennem livet. Det analyseres, hvorvidt indkomstforløbene for personer med ophold i et udsat område adskiller sig systematisk fra den øvrige befolknings.

Læs rapporten "Udsatte boligområder i Danmark"