Sund aldring i udgifter til sundhed og ældrepleje

30-09-2021

I notatet undersøges effekten af af at bortse fra DREAMs grundlæggende antagelse om sund aldring i udgifter relateret til sundhed og hjemmepleje.

Abstract

DREAM har afdækket de samfundsøkonomiske konsekvenser af at bortse fra DREAM modellens grundlæggende antagelse om sund aldring i udgifter relateret til sundhed og hjemmepleje. Sund aldring betyder i denne sammenhæng, at der i fremskrivningen tages højde for, at de gennemsnitlige udgifter varierer med antallet af år til dødstidspunktet. Den forventede stigning i restlevetiden vil på denne baggrund alt andet lige betyde, at gennemsnitsudgifterne for en given aldersgruppe mindskes gennem fremskrivningen. Dette dæmper den udgiftsstigning, der følger af en aldrende befolkning.

Såfremt den forventede stigning i restlevetiden antages ikke at have et gennemslag på det gennemsnitlige udgiftstræk, vil dette give anledning til et betydeligt løft i omkostningerne knyttet til sundhed og hjemme pleje. Resultatet er primært drevet af en stigning i udgifterne til hospitals- og ældreområdet. Dette ufinansierede løft i det individuelle offentlige forbrug øger den offentlige beskæftigelse på bekostning af den private, hvilket motiverer et fald i BNP og en stigning i priser og lønninger. Som følge heraf vil den finanspolitiske holdbarhed forværres med -0,9 pct. af BNP svarende til en svækkelse af det primære budget med næsten 21 mia. kr. årligt. I fravær af antagelsen om sund aldring er økonomien dog fortsat holdbar.