Estimering af forbrugssystemet i MAKRO

02-03-2021

Dette arbejdspapir estimerer substitutionselasticiteter i MAKROs forbrugsrelationer ved hjælp af Kalman-filteret.

Abstract

I dette arbejdspapir estimeres substitutionselasticiteterne mellem de forskel-lige forbrugskomponenter i MAKRO. Eftersom fordelingsparametrene er ukendte specificeres en proces, der er tidsvarierende. Dermed kan Kalman fil-teret anvendes til simultant at estimere elasticiteterne såvel som fordelings-parametrene, der udtrykker skift i præferencer for de enkelte forbrugskom-ponenter. Det antages, at skift i præferencer kan dekomponeres i en struktu-rel og en cyklisk del, hvor førstnævnte udtrykker langsigtede trends, der tilla-des at afvige fra en lineær trend. Sidstnævnte udtrykker kortsigtede fluktua-tioner, f.eks. som følger af konjunkturelle skift i økonomien. Dette setup med-fører plausible parameterestimater og leder til en velspecificeret model.