Langsigtet økonomisk fremskrivning 2011

20-09-2011

Rapporten fremlægger DREAMs langsigtede økonomiske fremskrivning 2011. I forhold til sidste version af DREAM er der foretaget en række ændringer, se abstract.

Abstract

I denne rapport fremlægges DREAMs langsigtede økonomiske fremskrivning for 2011. Holdbarhedsindikatoren i den nye fremskrivning er -1,1 procent af BNP. Fremskrivningen er baseret på det samlede DREAM-system, dvs. en befolkningsfremskrivning, en uddannelsesfremskrivning, et befolknings-regnskab og den økonomiske model DREAM.

I forhold til sidste version af DREAM er der foretaget en række ændringer. For det første er modelleringen af sundhedsudgifterne ændret. Tidligere blev disse udgifter fremskrevet ved at antage, at en person af given alder, køn og herkomst gav anledning til en given omkostning. Denne antagelse er erstattet at to nye antagelser: For det første benyttes metoden ”Sund Aldring”. Denne metode inddrager, at en betydelig del af sundhedsudgifterne er koncentreret om de sidste år før døden. For det andet antages det, at sundhedsudgifterne og den del af de sociale udgifter, der er relateret til ældrepleje, vokser med en mervækst på 0,3 procent i de næste 25 år. Dette svarer til den observerede mervækst siden 1995.

Pensionskassen i DREAM er remodelleret, så den nu indeholder livrente, ka-pitalpension og ratepension. Endvidere er datagrundlaget i så stort omfang som muligt ændret, så det nu baserer sig på registerdata.

I DREAMs socioøkonomiske fremskrivning 2011 er implementeret en række nye tiltag: i) i modsætning til tidligere konjunkturrenses de bestandsfrekvenser, som ligger til grund for fremskrivningen, ii) uddannelseseffekten på arbejdsstyrken indregnes ikke med fuld effekt og iii) fremskrivningen af antal efterlønsmodtagere er revideret således, at fremskrivningen nu blandt andet baserer sig på de observerede indbetalinger til efterlønsordningen.

De arbejdskraftbesparende teknologiske fremskridt er sat ned fra 2,0 procent til 1,5 procent. Dette er gjort under hensyntagen til de lave produktivitetsstig-ninger i Danmark i de seneste 10-15 år. Det antages, at udlandet fortsat vokser 2,0 procent om året således, at eksporten vokser med 2,0 procent om året så længe det danske prisniveau følger det udenlandske niveau.

DREAMs nye basisår er 2008, dvs. året for den finansielle krise. For at indarbejde krisen i DREAMs grundforløb er det besluttet at lægge sig relativt tæt op ad Finansministeriets seneste lange fremskrivning frem mod 2020. DREAM’s grundforløb er, hvad angår de offentlige indtægter og udgifter samt centrale makroøkonomiske variable, kalibreret til at ramme denne fremskrivning frem mod 2020.

I DREAMs langsigtede fremskrivning fra 2009 (baseret på basisåret 2006) var holdbarhedsindikatoren -2,1 procent af BNP. Som nævnt er holdbarhedsindikatoren i den nye fremskrivning -1,1 procent af BNP.