Fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning - Socioøkonomisk fremskrivning 2011

05-09-2011

Rapporten præsenterer DREAMs fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning 2011. I forhold til tidligere fremskrivninger er det nyt, at der udover det hidtidige, konjunkturfølsomme arbejdsstyrkebegreb også arbejdes med en strukturel arbejdsstyrke.

Abstract

Med henblik på den langsigtede vurdering af finanspolitikken foretager DREAM en fremskrivning af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet ved at opdele den fremtidige befolkning på 36 arbejdsmarkedskategorier.

DREAM har løbende foretaget fremskrivninger af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning, og formålet med denne publikation er at dokumentere de anvendte metoder i DREAMs socioøkonomiske fremskrivning 2011 samt det datagrundlag, som ligger til grund for fremskrivningen. Endvidere præsenteres hovedresultaterne af dette års fremskrivning.

Dette års socioøkonomiske fremskrivning følger i vid udstrækning metoden anvendt ved DREAMs seneste fremskrivning. Som i den seneste fremskrivning vil den langsigtede udvikling i arbejdsstyrken blandt andet afhænge af befolkningens uddannelsesniveau, idet erhvervsfrekvenserne tillades at variere på tværs af uddannelsesgrupper. Det forventede stigende uddannelsesniveau, der følger af DREAMs uddannelsesmodel, har således en positivt effekt på arbejdsstyrken på lang sigt.

I forhold til tidligere fremskrivninger er det nyt, at der udover det hidtidige, konjunkturfølsomme arbejdsstyrkebegreb også arbejdes med en strukturel arbejdsstyrke. Der skønnes således over konjunkturbidraget til arbejdsstyrken i fremskrivningens basisår, og fremskrivningen konvergerer over tid mod sit strukturelle niveau. Af ny arbejdsmarkedspolitik indlægges effekten af den såkaldte Genopretningsplan, som blandt andet halverer dagpengeperioden. Samtidig er fremskrivningsmetoden for fremtidens antal af efterlønsmodtagere revideret således, at fremskrivningen nu baseres på observerede tilmeldingsandele til efterlønsordningen. Yderligere er der sket en række mindre korrektioner af den anvendte  fremskrivningsmetode.