Danmarks fremtidige befolkning - Befolkningsfremskrivning 2006

30-06-2006

Rapporten præsenterer og dokumenterer DREAMs befolkningsfremskrivning 2006. I dette års fremskrivning er gennemført en analyse af den historiske udvikling i dødelighed og restlevetid i Danmark gennem det 20. århundrede.

Abstract

DREAM har siden 1999 årligt udarbejdet landsdækkende befolkningsfremskrivninger. Fra og med i år er tidspunktet for offentliggørelse af fremskrivningen fremrykket således, at det sker i juni måned, som er det tidligst mulige tidspunkt efter Danmarks Statistiks offentliggørelse af de seneste befolkningstal i maj.

I dette års fremskrivning baseres udviklingen i dødeligheden fremadrettet på Lee-Carters metode, der introduceredes i forbindelse med befolkningsfremskrivningen til Velfærdskommissionen i 2004. Fremskrivningen af den aldersbetingede fertilitet baseres fortsat på data fra perioden fra 1981, men fremskrivningsmetoden er ændret idet den fra i år baseres på en mere fleksibel metode kaldet cubic spline.

Fremskrivningen af indvandring og udvandring er simplificeret betydeligt i forhold til de seneste års fremskrivninger. Indvandringen af personer med oprindelse i henholdsvis mere og mindre udviklede lande som ikke har dansk statsborgerskab antages i denne fremskrivning at blive fastholdt på niveauet fra 2005. Vedrørende udvandring antages generelt, at den alders- og kønsbetingede udvandringssandsynlighed for personer med en given oprindelse er konstant og svarer til gennemsnittet over de seneste 3 år.

Resultaterne af befolkningsfremskrivningen præsenteres og sammenholdes med resultaterne af befolkningsfremskrivningen fra november 2004.

Befolkningsudviklingen er – i overensstemmelse med tidligere år – skrevet 100 år frem i tiden. Det skal understreges, at usikkerheden på befolkningsfremskrivningen er hastigt voksende i fremskrivningens længde. Der er så stor usikkerhed ved især de langsigtede skøn, at resultatet først og fremmest skal fortolkes som en illustration af befolkningsudviklingen og dens sammensætning for det givne sæt antagelser, der anvendes.