DREAMs disaggregerede befolkningsfremskrivning til år 2100 - Befolkningsfremskrivning 2003

09-10-2003

Befolkningsfremskrivning 2003 er baseret på en mere detaljeret modellering af indvandringen end tidligere. Fremskrivningen er nu baseret på antal opholdstilladelser for hvert juridisk opholdsgrundlag. Antallet af opholdstilladelser med et givet grundlag fremskrives individuelt.

Abstract

DREAM har siden 1999 årligt udarbejdet befolkningsfremskrivninger. Med virkning fra 2001 blev princippet for fremskrivningen ændret, således at befolkningen blev fordelt såvel efter alder og køn som efter oprindelse. Befolkningen opdeles i fem oprindelsestyper: Indvandrere fra mere henholdsvis mindre udviklede lande, efterkommere efter hver af disse to grupper af indvandrere og Resterende befolkning.

Dette års befolkningsfremskrivning er baseret på en mere detaljeret modellering af indvandringen end tidligere. Fremskrivningen er nu baseret på antal opholdstilladelser for hvert juridisk opholdsgrundlag. Antallet af opholdstilladelser med et givet grundlag fremskrives individuelt.

Den vigtigste ændring, der følger af den ny modellering, er, at antallet af familiesammenførte ægtefæller fastlægges som en funktion af antallet af potentielle modtagere af ægtefæller fra udlandet. Derved bliver en del af indvandringen beskrevet som en funktion af befolkningsudviklingen. DREAM har tidligere fremskrevet af den samlede indvandring fra henholdsvis mere og mindre udviklede lande som en forlængelse af den historiske trend i indvandringen fra de to landegrupper. Der har således ikke tidligere været noget tilbagespil fra befolkningsudviklingen på indvandringen.

Den ændrede modellering af indvandringen skyldes et ønske om at vurdere virkningerne af ændringerne i indvandringspolitikken, herunder specielt ændringen af udlændingeloven og ægteskabsloven (lov nr. 365 af 6. juni 2002). Lovændringen betyder, at grundlaget for indvandringen ændres, fordi visse juridiske grunde til opholdstilladelse bortfalder. Det gælder ægtefællesammenføringer af personer under 24 år og familiesammenføring af forældre over 60 år. Endvidere er begrebet ”de facto flygtninge” afskaffet.

Den direkte virkning på befolkningsudviklingen af stramningerne i reglerne vurderes ved at beregne en alternativ befolkningsudvikling under antagelse af, at antallet af de facto flygtninge fastholdes på niveauet før regelændringen, og at familiesammenføring fortsat er muligt for ægtefæller under 24 år og forældre over 60 år.

Bortset fra den ændrede modellering af indvandringen er nærværende fremskrivning i så vidt omfang som muligt en opdatering af fremskrivningerne fra 2001 og 2002, hvor opdateringen består af den registrerede udvikling i befolkningen frem til primo 2003. Der laves sidst i papiret en sammenligning med de seneste års fremskrivninger.

Som ved de tidligere fremskrivninger fra DREAM er befolkningsudviklingen skrevet 100 år frem. Det skal understreges, at usikkerheden på befolkningsfremskrivningen er hastigt voksende i fremskrivningens længde. Der er så stor usikkerhed ved de langsigtede skøn, at resultatet skal fortolkes som en illustration af udviklingen i befolkningen og dennes sammensætning for det givne sæt af antagelser, der anvendes.