Illustrationsbillede indhold

2020-fremskrivningen: Forskel fra 2019-fremskrivningen

Hvert år opdateres uddannelsesmodellen med den senest registrerede uddannelsesadfærd. I det omfang den observerede adfærd ændres, kan det have effekt for det antal studerende, der forventes fremadrettet. Herigennem kan vurderingen af befolkningens uddannelsesniveau på sigt ændres.

DREAM foretager årligt en opdatering af uddannelsesmodellen herunder det datamæssige grundlag. Med opdateringen fra 2019- til 2020-versionen består ændringen udelukkende af opdateringen af data med det nyeste år, en udvidelse af det historiske datagrundlag med perioden 1981-1989 og 2020-fremskrivningen.

Nedenfor præsenteres forskellen i uddannelsesniveauet mellem 2019-fremskrivningen og den nyeste 2020-fremskrivning. Med den nye fremskrivning ventes antallet af personer med en lang videregående uddannelse vokse med godt 24 000 personer i 2050 i forhold til 2019-fremskrivningen. Dette skyldes især en forbedret fuldførelse af de påbegyndte forløb på kandidatuddannelserne. Samlet set reduceres forventningen til antallet af personer med en erhvervsfaglig uddannelse i forhold til 2019-fremskrivningen. Dette til trods for en stigning i optaget, direkte fra grundskolen, der dog opvejes af et fald i optag udefra.

Uddannelsesniveauet

Den væsentligste ændring i den fremskrevne uddannelsessammensætning af befolkningen, er at antallet af personer med en lang videregående uddannelse vokser, og dette skyldes at flere udlændinge har/opnår en kandidatuddannelse og at flere fuldfører et påbegyndt kandidatstudium.

Derudover vil antallet af personer med en erhvervsfaglig uddannelse falde i forhold til den seneste fremskrivning. Årsagen er, at de negative effekter af lavere optag udefra samt færre indvandrere med en erhvervsfaglig uddannelse bliver erstattet med personer med en mellemlang eller lang videregående uddannelse dominerer de positive effekter.

Figur 1: Højest fuldførte uddannelse, 17-64-årige, 2020-fremskrivning ift. 2019-fremskrivning.

Højest fuldførte uddannelse, forskel

Antal igangværende studerende

Generelt set ventes der frem mod 2050 færre studerende, med et fald på godt 23 000 på alle uddannelser samlet set. Undtagelsen er 10. klasse hvor der er omtrent samme antal studerende.

Antallet af elever på en gymnasial uddannelse ventes at falde med næsten 4.000 årligt i forhold til 2019-fremskrivningen.

Faldet i de studerende på de erhvervsfaglige uddannelse ventes at være nogenlunde permanent på 4-5 tusinde personer.

Figur 2: Igangværende uddannelse, 17-64-årige, 2020-fremskrivning ift. 2019-fremskrivning.

Igangværende uddannelse, forskel

Effekter af ny-estimeret adfærd

Uddannelsesmodellen er konstrueret således, at vi kan opdele effekten på uddannelsesniveauet i fremskrivningen fra opdateringen af datagrundlaget på følgende typer:

  • Opdatering af i hvor høj grad personer fuldfører et påbegyndt uddannelsesforløb (fuldførelse),
  • Opdatering af i hvor høj grad personer påbegynder en ny uddannelse direkte fra et afsluttet uddannelsesforløb (optag, direkte),
  • Opdatering af i hvor høj grad personer i et igangværende forløb fortsætter forløbet eller eventuelt skifter til et andet, eller helt frafalder uddannelsessystemet (fortsættelse),
  • Opdatering af i hvor høj grad personer påbegynder en ny uddannelse udefra uddannelsessystemet (optag, udefra),
  • Andre opdateringer, herunder indvandringens uddannelse ved indvandringstidspunktet, omklassifiseringer af enkelt uddannelser til andre hovedkategorier mv. (andre).
  • Opdatering af den demografiske fremskrivning (demografi)

Som det fremgår er der mange modsatrettede effekter i data, så nettoeffekten kan for nogle uddannelser være relativt små, selvom der sker relativt store forskydninger mellem effekt-komponenterne.

For de lange videregående uddannelser betyder især en højere vurdering af tilbøjeligheden til at fuldføre et allerede påbegyndt forløb flere med en lang videregående uddannelse, hvilket alt-andet-lige betyder færre med en professions- eller universitetsbachelor.

Der er en faldende forventning til optaget på de erhvervsfaglige uddannelser udefra, hvilket formentlig kan tilskrives de nye højere adgangskrav som personer der har afsluttet grundskolen eller 10. klasse ikke har mulighed for at tilpasse sig. Omvendt er der en forbedret vurdering af frafaldet undervejs, hvilket kan tilskrives netop de højere adgangskrav. Forventningen til optaget direkte på erhvervsuddannelserne er steget

Figur 3: Dekomponering af ændring i højest fuldførte uddannelse, 2050.

Dekomponering af ændring i højest fuldførte uddannelse

Antallet af elever på en gymnasial uddannelse er kraftigt påvirket af et faldende optag direkte fra grundskolen i forhold til 2019-fremskrivningen.

Omvendt er der en større forventning til det direkte optag på erhvervsfagligeuddannelser. For de erhvervsfaglige uddannelser modvirkes den positive effekt fra større direkte optag af en negativ effekt fra optaget af personer der ikke direkte kommer fra 9. eller 10. klasserne.

Den højere fuldførelse på kandidatuddannelserne trækker ned i antallet af personer på et uddannelsesforløb på kandidatdelen, da den forventede varighed af et uddannelsesforløb på en kandidatuddannelse alt-andet-lige falder.

Figur 4: Dekomponering af ændring i igangværende uddannelse, 2050.

Dekomponering af ændring i igangværende uddannelse

 

Teksten ovenfor er opdateret til Uddannelsesfremskrivning 2020 offentliggjort 8. februar 2021.