Illustrationsbillede indhold

2020-fremskrivningen: Forskel fra 2019-fremskrivningen

Hvert år opdateres uddannelsesmodellen med den senest registrerede uddannelsesadfærd. I det omfang den observerede adfærd ændres, kan det have effekt for det antal studerende, der forventes fremadrettet. Herigennem kan vurderingen af befolkningens uddannelsesniveau på sigt ændres.

DREAM foretager årligt en opdatering af uddannelsesmodellen herunder det datamæssige grundlag. Med opdateringen fra 2019- til 2020-versionen består ændringen udelukkende af opdateringen af data med det nyeste år samt en udvidelse af det historiske datagrundlag med perioden 1981-1989. Der er ikke udformet en ny befolkningsprognose så den demografiske udvikling ifht. 2019-fremskrivningen er uændret.

Nedenfor præsenteres forskellen i uddannelsesniveauet mellem 2019-fremskrivningen og den nyeste 2020-fremskrivning. Med den nye fremskrivning ventes antallet af personer med en kandidatuddannelse vokse med godt 36 000 personer i 2050 i forhold til 2019-fremskrivningen. Dette skyldes især en forbedret fuldførelse af de påbegyndte forløb på kandidatuddannelserne. Der er stadigt flere som påbegynder en erhvervsfaglig uddannelse direkte fra grundskolen og som fuldfører et påbegyndt uddannelsesforløb. Samlet set betyder det en lille stigning i forventningen til personer med en erhvervsfaglig uddannelse i forhold til 2019-fremskrivningen, selvom der er et fald i forventningen til optaget udefra på de erhvervsfaglige uddannelser.

Uddannelsesniveauet

Den væsentligste ændring i den fremskrevne uddannelsessammensætning af befolkningen, er at antallet af personer med en kandidatuddannelse vokser, og dette skyldes at flere udlændinge har/opnår en kandidatudannelse og at flere fuldfører et påbegyndt kandidatstudium.

Derudover vil antallet af personer med en erhvervsfaglig uddannelse vokse i forhold til den seneste fremskrivning. Årsagen er at vurderingen af frafaldet på erhvervsuddannelserne og optaget direkte fra grundskolen eller 10. klasse er blevet mere positiv med den nye fremskrivning.

Figur 1: Højest fuldførte uddannelse, 17-64-årige, 2020-fremskrivning ift. 2019-fremskrivning.

Antal igangværende studerende

Generelt set ventes der frem mod 2050 færre studerende, med et fald på godt 15 000 på alle uddannelser samlet set. Undtagelsen er de erhvervsgymnasiale uddannelser hvor der forventes knap 2.300 flere studerende årligt.

Antallet af elever på en almengymnasial uddannelse (STX) ventes at falde med næsten 5.500 årligt i forhold til 2019-fremskrivningen, som dog vil betyde at niveauet for gymnasieelever vil nogenlunde svare til omfanget i 2014-18.

Der ventes et kraftigt fald i antallet af elever på en erhvervsfaglig uddannelse i forhold til 2019-fremskrivningen, som dog ventes at være midlertidig, og på længere sigt vil faldet reduceres, fra årligt 4.500 i 2018 til omtrent 1.600 i 2050.

Figur 2: Igangværende uddannelse, 17-64-årige, 2020-fremskrivning ift. 2019-fremskrivning.

Effekter af ny-estimeret adfærd

Uddannelsesmodellen er konstrueret således, at vi kan opdele effekten på uddannelsesniveauet i fremskrivningen fra opdateringen af datagrundlaget på følgende typer:

  • Opdatering af i hvor høj grad personer fuldfører et påbegyndt uddannelsesforløb (fuldførelse),
  • Opdatering af i hvor høj grad personer påbegynder en ny uddannelse direkte fra et afsluttet uddannelsesforløb (optag, direkte),
  • Opdatering af i hvor høj grad personer i et igangværende forløb fortsætter forløbet eller eventuelt skifter til et andet, eller helt frafalder uddannelsessystemet (fortsættelse),
  • Opdatering af i hvor høj grad personer påbegynder en ny uddannelse udefra uddannelsessystemet (optag, udefra),
  • Andre opdateringer, herunder indvandringens uddannelse ved indvandringstidspunktet, omklassifiseringer af enkelt uddannelser til andre hovedkategorier mv. (andre).

Som det fremgår er der mange modsatrettede effekter i data, så nettoeffekten er for mange uddannelser ganske små, dog er der især mange personer med ukendt uddannelse (læs: indvandringen af udenlandske statsborger) som nu har fået tildelt en uddannelse; og at dette især øger antallet af personer med en mellemlang videregående uddannelse eller en lang videregående uddannelse.

For kandidatuddannelserne betyder især en højere vurdering af tilbøjeligheden til at fuldføre et allerede påbegyndt forløb flere med en lang videregående uddannelse, hvilket alt-andet-lige betyder færre med en professions- eller universitetsbachelor.

Der er en faldende forventning til optaget på de erhvervsfaglige uddannelser udefra, hvilket formentlig kan tilskrives de nye højere adgangskrav som personer der har afsluttet grundskolen eller 10. klasse ikke har mulighed for at tilpasse sig. Omvendt er der en forbedret vurdering af frafaldet undervejs, hvilket kan tilskrives netop de højere adgangskrav. Forventningen til optaget direkte på erhvervsuddannelserne er steget

Figur 3: Dekomponering af ændring i højest fuldførte uddannelse, 2050.

Som for uddannelsesniveauet er effekten af antallet af personer på et igangværende uddannelsesforløb af at opdatere datagrundlaget påvirket af modsatrettede effekter. Antallet af elever på en STX-uddannelse er kraftigt påvirket af et faldende optag direkte fra grundskolen i forhold til 2019-fremskrivningen.

Omvendt er der en større forventning til det direkte optag på erhvervsgymnasierne og -fagligeuddannelser. For de erhvervsfaglige uddannelser modvirkes den positive effekt fra større direkte optag af en negativ effekt fra optaget af personer der ikke direkte kommer fra 9. eller 10. klasserne.

Den højere fuldførelse på kandidatuddannelserne trækker ned i antallet af personer på et uddannelsesforløb på kandidatdelen, da den forventede varighed af et uddannelsesforløb på en kandidatuddannelse alt-andet-lige falder.

Figur 4: Dekomponering af ændring i igangværende uddannelse, 2050.