Illustrationsbillede indhold

Introduktion

I SMILE fremskrives livsforløb for alle enkeltpersoner i den danske befolkning, hvilket giver mulighed for et langt højere detaljeringsniveau, end det er muligt i DREAMgruppens øvrige modeller.

Formål

Mikrosimuleringsmodellen SMILE er udviklet til at fremskrive og analysere langsigtede udviklinger i demografi, flyttemønstre, arbejdsmarkedstilhørsforhold, uddannelsesniveau, indkomst- og pensionsforhold og boligefterspørgsel. Det essentielle ved en mikrosimuleringsmodel er, at den tager udgangspunkt i enkelte individer frem for grupper af individer. Det giver bl.a. mulighed for at analysere enkeltpersoners livsforløb samt beregne fordelinger fremfor gennemsnit af f.eks. indkomst og pension.

Beskrivelse

SMILE er en dynamisk mikrosimuleringsmodel, som belyser livsforløbet for hvert enkelt nuværende og fremtidigt medlem af den danske befolkning. Der tages udgangspunkt i registerdata. Det betyder, at startbefolkningen repræsenterer den faktiske danske befolkning opgjort på individniveau, hvor hvert individ har tilknyttet en lang række karakteristika såsom uddannelse, arbejdsmarkedsstatus, familieforhold, bopælskommune og boligkarakteristika mv.

Hver enkel person i befolkningen udsættes hvert år for en række forskellige hændelser, der eksempelvis kan være dødsfald, en flytning, påbegyndelse af en uddannelse eller et skifte i arbejdsmarkedstilknytning. Hvis hændelsen vurderes at indtræffe overgår den enkelte person til en ny tilstand. På denne baggrund dannes et livsforløb for hvert individ. Der kan læses nærmere om, hvordan SMILE grundlæggende kører rundt på og SMILEs hændelsesstruktur på følgende link:

Hvordan kører modellen grundlæggende rundt

Hændelsesstruktur

Anvendelse

SMILE har mange potentielle anvendelsesmuligheder. Det er eksempelvis muligt at analysere livsforløb (f.eks. pension via akkumulerede indbetalinger eller sygdomshistorik), fremskrive (indkomst) fordelinger og udnytte indbyrdes relationer i en familie (så eksempelvis uddannelsesadfærd kan afhænge af forældres uddannelsesniveau). I de følgende links ses nærmere på eksempler på analyser i SMILE vedrørende forventningerne til:

Udviklingen i boligefterspørgslen i danske kommuner 

Udviklingen i befolkningens indkomstfordeling

Opbygningen af pensionsformuer

Baggrund

SMILE har været under udvikling siden 2010, hvor den i første omgang blev anvendt til at fremskrive boligefterspørgslen i Danmark. Modellen er sidenhen blevet videreudviklet og er efterhånden særdeles omfattende. Derfor kan den nu give et bud på den fremtidige udvikling i den danske befolkning beskrevet ud fra en lang række af karakteristika så som demografi, familiestruktur, uddannelsesvalg, socioøkonomisk status, indkomstforhold, opsparing og formue, flyttemønstre og boligvalg.

Bagvedliggende teori

Overordnet styres fremskrivningen i SMILE af estimerede adfærdsmønstre, der via Monte Carlo simulationer, bestemmer adfærden for modellens agenter, dvs. individer og familier. Det tilstræbes at udvælgelsen af algoritmer til at estimere overgangssandsynligheder primært er datadrevet ved at benytte krydsvalidering. Dog er modeludviklingen også til dels præget af den erfaring, der besiddes af modeludviklere i DREAMgruppen. Den erfaringsdrevne modeludvikling beror sig primært på udvælgelse af relevant data, valg af estimationsperiode og udvælgelse af relevante algoritmer til at beregne overgangssandsynligheder.

Andre vigtige metoder i mikrosimulering er alignment, dvs. tilpasning af modellen til udviklingen i eksempelvis befolkningen og arbejdsstyrken fra andre fremskrivninger og matching, der binder enkeltpersoner sammen i familier. Der kan læses mere om SMILEs byggeklodser på følgende link:

Læs mere om SMILEs byggeklodser