Illustrationsbillede indhold

Opbygningen af pensionsformuer

I SMILE kan pensionsopsparingen fastlægges på baggrund af en persons indkomstforløb over tid.

Med udgangspunkt i en persons indkomst fastlægges størrelsen på de årlige pensionsindbetalinger (evt. 0 kr.) samt typen af pensionsordning (livrente, ratepension eller aldersopsparing), der indbetales til. Samtidig tillægges pensionerne en rente og eventuel bonustilskrivning (livrenter) for hver af de aktuelle pensionsordninger.

Pensionsopsparingen i SMILE kan opdeles på tre typer:

  • ATP-opsparing
  • Arbejdsmarkedspensionsopsparing
  • Privattegnede pensionsopsparinger (kapital, alder og rate)

ATP-indbetaling afhænger typisk af det ugentlige antal arbejdstimer samt en sats aftalt i overenskomsten. Alle indbetalinger indgår på individuelle konti, der behandles som en livrente og dermed giver ret til en livsvarig ydelse fra pensionsalderen. Afgår et medlem ved døden overgår den resterende formue til de tilbageværende medlemmer. Dermed sker der en bonustilskrivning, som afhænger af udviklingen i hvordan medlemmerne afgår ved døden og størrelsen på deres formuer.

Arbejdsmarkedspensionsindbetalinger fastlægges ved, at der årligt opgøres en indbetalingsprocent, som multipliceres med den årlige pensionsgivende løn. Den årlige indbetalingsprocent opdeles på bl.a. alder, køn og uddannelse. Det er kun lønmodtagere, der indbetaler til arbejdsmarkedspensioner, mens personer uden lønnet beskæftigelse kan indbetale til en privattegnet pensionsordning, hvilket lønmodtagere naturligvis også kan.

Private pensioner fastlægges på baggrund af, hvor mange år man har indbetalt, om der også indbetales til arbejdsmarkedspensioner og om en person er boligejer.

Der er en række særlige forhold, der gør det attraktivt at have et værktøj som SMILE til brug for fremskrivning af befolkningens pensionsopsparing:

  • Der er historisk set aftalt en forhøjelse af indbetalingsprocenterne. Det betyder, at de historiske formuer i fremtiden ikke er repræsentative for en given lønindkomst, alder og uddannelse. Der er dermed behov for en fremskrivning af formuen.
  • Der er sket en kraftig regulering i pensionslovgivningen, som har ændret indbetalingsadfærden og dermed også den forventede pensionsformue fremadrettet, hvilket det i SMILE er muligt at indregne.
  •  er er en relativt stor befolkningsgruppe, som aldrig opnår en væsentlig tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed heller aldrig en betydelig arbejdsmarkedspension. Denne restgruppe kan belyses i SMILE, hvor den høje grad af persistens i arbejdsmarkedstilknytningen modelleres
  • Pensionsformuen tilpasses i livrenteordninger med bonushensættelser, som påvirkes af udviklingen i dødelighederne, hvilket er et forhold, der indgår i modellen. 
  • Der er en effekt på frivillige pensionsindbetalinger af boligejerskab, fordi boligejere også har mulighed for at spare op i fast ejendom, hvilket boligmodulet i SMILE gør det muligt at tage højde for.
  • Modellens familiestruktur, herunder kendskab til par-relationer, betyder, at man kan generere en retvisende effekt på familiens pensionsformue af beslutninger, der vedrører alle eller nogle af familiens medlemmer, eksempelvis konsekvensen af barsel til såvel kvinder som mænd.