Illustrationsbillede indhold

Opbygning af multisektormodellen REFORM

REFORM er en statisk multisektor-CGE-model for en lille åben økonomi. Modellen er udviklet af DREAM. Den er kalibreret til det danske nationalregnskab, og den rummer mulighed for at vælge mellem to forskellige aggregeringsniveauer for økonomiens sektorer.

DREAMs model REFORM er en statisk multisektor-CGE-model for en lille åben økonomi.

REFORM er kalibreret til et konjunkturrenset basisår, hvor den primære datakilde er IO-tabellerne fra Danmark Statistiks nationalregnskab. Modellen rummer mulighed for at vælge mellem forskellige aggregeringsniveauer for sektorerne i økonomien. Typisk benyttes enten modellens mest aggregerede brancheinddeling, som svarer til ADAMs brancheinddeling, dog med private tjenester splittet op i internationalt konkurrenceudsatte og hjemmemarkedsorienterede serviceerhverv eller modellens mest disaggregerede niveau, der i store træk følger nationalregnskabets 69-gruppering.

De enkelte sektorer har CES-produktionsfunktioner med input af materialer fra de andre sektorer (indenlandske og udenlandske), bygningskapital, maskinkapital, energi (input fra forsyningssektorerne) og arbejdskraft. Begge typer kapital er opbygget af investeringer, der i den enkelte sektor er et CES-aggregat af danske og udenlandske varer.

Forbrugerne kan opdeles i to grupper: beskæftigede og resten. Beskæftigede har nytte af forbrug og fritid og vælger arbejdstiden endogent. Ikke-beskæftigede har kun nytte af forbrug. Forbrugerne modtager løn eller understøttelse samt afkast på deres aktiver. Forbrugets fordeling på indenlandske og udenlandske varer er defineret ved et nestet CES-forbrugssystem, hvis parametre er baseret på eksterne analyser og kalibrering. Til brug for velfærdsanalyser er der udledt er detaljeret EV-mål i modellen, der er summen af 7 dele: konsumentoverskuddet (effekt af ændrede relative priser inkl. bytteforholdseffekter), producentoverskuddet, nytte af fritid, effekt af udenlandsk ejerskab, transfereringer samt skat på hhv. løbende indkomst og kapitalindkomst.

Modellen er gjort statisk ved kun at betragte steady-state i en dynamisk model med Ramseyforbrugere. Dette gør at formuedelen er klart bedre beskrevet end hvad man typisk ser i statiske CGE-modeller. Modellen medregner f.eks. effekter der kommer fra ændrede danske aktiekurser, via en realistisk antagelse om, at kun en andel af danske aktier ejes af danskere. Dermed tages også højde for, at en del af selskabsskatteprovenuet består af profit, som ellers ville tilfalde udlandet.

 

REFORM er fuldt dokumenteret i modellens dokumentation, som findes under REFORM publikationer